Prohlášení o přístupnosti webových stránek

NADĚJE se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek

v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek

a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/2102.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.nadeje.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve

znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12 .

2022. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou

– zpracovatelem těchto internetových stránek studiem wwworks s.r.o.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém

pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu

Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně

jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či

důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona

č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat

podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na

adresu: vaclav.grindler@nadeje.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování

žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Jméno: Václav Grindler

Adresa: Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice

E-mail: vaclav.grindler@nadeje.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího

odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz