Písek

 
 
Oslava Dne dětí

Oslava Dne dětí

13.06.24

Oslava Dne dětí s NADĚJÍ proběhla první červnovou středu v zahradě Centra kultury. Akci pořádal spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury.  Z pódia moderovala Helena Bartůňková.  


Více...
 
Oslava Dne dětí

Přípravy stanovišť skončily, všechno bylo nachystáno na příchod dětí a najednou se spustil nečekaný silný déšť.  Dobrovolníci utíkali ze svých stanovišť pod střechu a čekali, až déšť ustane. Po dešti přišly na řadu hadry a papírové utěrky, sušilo se a mezi tím přišly první děti. Byl čas odstartovat začátek a začít rozdávat startovní karty na razítka za splněné úkoly. Aktivity absolvovalo 170 dětí na deseti stanovištích od 13 do 16 hodin spolu se svými paní vychovatelkami, rodiči, sourozenci a prarodiči.  

Oblíbená aktivita chytání rybiček na prut byla letos obměněna, házely se provazové kroužky na dřevěný kříž, na trávníku  čekala na děti dlouhá překážková dráha, děti proskakovaly lanem, spojovaly kancelářské svorky, odpovídaly na kvízové otázky, hádaly pohádkové a filmové postavy, stavěly věže z kostek cukru za pomoci kleští na cukr, hledaly předměty po hmatu, sbíraly kartonové květiny, houby, listy a berušky, srážely plechovky tenisákem. Startovní kartu plnou razítek děti směnily ve stánku za odměny. Jako každoročně byl velký zájem o plyšáky, omalovánky, pantofle, samolepky a bohatý výběr byl i ve sladkostech. Čtyři dobrovolnice se věnovaly malování na obličej, a tak po zahradě běhaly děti s různými motivy na tvářích.

Zaměstnanci a dobrovolníci spolku NADĚJE, studentky ze Střední zdravotnické školy v Písku, dobrovolníci z řad zaměstnanců veřejné správy a zaměstnanci Centra kultury, ti všichni zajistili hladký průběh 15. ročníku této akce pro děti z Písku. Všem moc děkujeme za pomoc a příští rok na shledanou.  


Méně...
 
 
 
Projekt Podpora Housing led přístupů v Písku

Projekt Podpora Housing led přístupů v Písku

CZ.03.02.01/00/22_007/0000253 je spolufinancován Evropskou unií.

06.04.23

NADĚJE realizuje ve spolupráci s městem Písek nový projekt s názvem Podpora Housing led přístupů v Písku. V rámci této spolupráce vznikly nové aktivity: podpora zabydlování a podpora v bydlení, kontaktní místo pro bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití.


Více...
 
Projekt Podpora Housing led přístupů v Písku

Cílovou skupinou projektu jsou dle typologie ETHOS osoby bez bytu, osoby v nejistém a v nevyhovujícím bydlení a osoby, jejichž znevýhodnění vede k jejich ohrožení bytovou nouzí. Projekt se specificky zaměřuje na dva okruhy domácností v bytové nouzi, které jsou na území obce identifikovány jako skupiny, pro které je hrdlo v přístupu ke standardnímu bydlení obzvláště úzké: a) rodiny s dětmi; b) a zvláště zranitelní jednotlivci či dvojice ohrožení věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem. U první cílové skupiny se jedná především o rodiny s dětmi žijícími na ubytovnách, v azylových domech, rodiny pobývající u příbuzných nebo známých a nemající jinou možnost bydlení. Tyto rodiny jsou častými žadateli o obecní byty, ale počty žadatelů pravidelně významně převyšují možnosti bytového fondu města nebo žadatelé nesplňují některou z podmínek přidělení obecního bytu (např. zadlužené rodiny s exekucemi, neschopnost uhradit jistotu).

Druhou cílovou skupinou projektu jsou jednotlivci či dvojice (druh, družka, manželé, rodič se zletilým dítětem, prarodič s vnoučetem v péči), kteří mají větší potřebnost podpory a vyšší míru zranitelnosti a ohrožení z důvodu věku, zdravotního stavu, snížených příjmů. Pro tuto cílovou skupinu budou v projektu vyčleněny byty zvláštního určení s výrazně sníženým nájemným a s možností prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. U ostatních obecních bytů dochází k prodloužení nájemní smlouvy vždy pouze o jeden rok.

Cílové skupiny byly určeny na základě znalostí terénu sociálních pracovníků, vyhodnocení neúspěšných žádostí o obecní byty a analýz Plánu sociálního začleňování 2022-2027. Dle této analýzy jsou nejpotřebnějšími skupinami v Písku dle kategorizace ETHOS osoby bez bytu v počtu 400 osob a osoby v nejistém bydlení v počtu 75 osob. Osoby v kategorii „bez bytu“ jsou v Písku zejména lidé žijící na ubytovnách, dlouhodobě pobývající ve zdravotním zařízení a občané města pobývajících v azylových domech a věznicích mimo území Písku (PSZ Písek 2022-2027). Město Písek má z demografického hlediska velký a stále narůstající podíl seniorů (zdroj Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území Města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030). V této věkové skupině jsou ve stále narůstající míře zastoupeny osoby sociálně vyloučené, ohrožené ztrátou bydlení nebo žijící již na ubytovnách. 

Výběr účastníků projektu bude probíhat na základě znalosti terénu sociálními pracovníky hlavního realizátora projektu NADĚJE Písek a partnerů projektu (město Písek a DBS) a dále spolupracujících organizací Charita Písek, Nemocnice Písek, a.s., Romodrom Písek.

Realizátor projektu provozuje dlouhodobě sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (dále také jen SAS) a službu Terénní programy (dále jen TP). Díky těmto službám má velmi dobrou znalost sociálně vyloučené komunity. Vzhledem k intenzivní a pravidelné spolupráci s rodinami má okamžité informace o tom, která rodina je ohrožená ztrátou bydlení či bydlení již ztratila. Stejně tak spolupracuje i s jednotlivci a bezdětnými páry v rámci TP. Intenzivní pomoc a podporu poskytuje rodinám i jednotlivcům bydlícím na ubytovně Svatoplukova a také v dalších (problematických) lokalitách ve městě Písek.

Na začátku realizace projektu žadatel osloví všechny relevantní aktéry k jednání a vytipování vhodných klientů v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožených. Těm bude posléze nabídnuta možnost účasti v projektu. Pracovní skupina spolupracujících organizací se pak bude scházet dle zadání žadatele a potřebnosti projektu. Se zájemci o účast v projektu bude sepsána žádost o účast v projektu, jejíž součástí bude i popis životní situace, bytové nouze, zranitelnosti a potřebnosti podpory v bydlení.  Před samotným párováním dojde k obodování žádostí dle stanovených kritérií v pracovní skupině složené z pracovníků projektu, zastoupen bude jak realizátor, tak oba partneři.  Kritéria bodování byla při přípravě projektu zpracována v pracovní návrhové verzi. Budou dopracována v rámci přípravné fáze projektu. Kritéria nejsou stanovena na principu zásluhovosti, ale tak, aby odrážela bytovou nouzi a životní situaci uchazečů. Samotné párování pak proběhne ve spolupráci NADĚJE, města Písku a DBS. Dále se bude postupovat formou případové konference za účasti klienta a klíčového pracovníka Naděje, kdy bude výstupem společně sestavený individuální plán podpory klienta. Podpora bude poskytována dle aktuálních potřeb jednotlivých účastníků projektu. Rozsah a způsob poskytování podpory bude definován v individuálním plánu podpory klienta. S individuálním plánem podpory klienta bude nadále pracovat po celou dobu spolupráce klíčový pracovník Naděje. Projekt plánuje podpořit cílovou skupinu s intenzivní podporou. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.


Méně...
 
Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326 navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“

17.01.24

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plusa je spolufinancován Evropskou unií.


Více...
 
Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů.

Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky,
základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc.

Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

Nejedná se o klasický projekt, kdy organizace získá finanční podporu, díky níž pak pomoc realizuje.

V tomto případě se podpora realizuje distribucí zboží v hodnotě přiřazené alokace, které je rozváženo do zřízených skladů po celé republice. Odtud pak míří přímo k těm, kteří se nacházejí v složité životní či sociální situaci.Pro projekt jsme zřídili celkem 3 sklady, do kterých je materiální pomoc dodávána.

  • Základní skupiny zboží jsou potraviny, hygienické potřeby, domácí potřeby, textil a školní pomůcky.
    Doprovodná opatření  umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.

Méně...