Písek

 
 
Prázdninové vzdělávání prožitkem

Prázdninové vzdělávání prožitkem

16.03.23

Pomáháme již řadu let s mimoškolní přípravou. Klienti NZDM Ostrov si zde mohou procvičovat probírané jevy z různých předmětů, psát domácí úkoly, připravovat se na písemné práce či zkoušení, pomůžeme se čtením knihy a přípravou referátu z ní, nacvičíme i přednes básní.


Více...
 
Prázdninové vzdělávání prožitkem

Sociální služba NZDM Ostrov nabízí podmínky pro přiměřené vzdělávání, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, probíráme preventivní témata. Vědomosti, přijaté zážitkovou pedagogikou, si obvykle dlouhodobě pamatujeme a snadno či lépe si je vybavujeme.  Program jarních prázdnin  byl proto tvořen se zaměřením na rozvoj a vzdělávání interaktivní formou, aby si nově získané poznatky z mimoškolní přípravy mohli klienti spojit prožitkem, který přináší důležitou zkušenost.

Aktivity prvního dne jarních prázdnin byly spojeny s relaxační procházkou k písecké teplárně. Po příchodu se nás ujal vedoucí provozu Michal Kápl, který nám velmi příjemně a srozumitelně přednášel v průběhu exkurze teplárnou. Navštívili jsme všechny úseky, které jsou důležité pro zajištění tepla pro celé město Písek. Prvním úsekem bylo zpracovávání přivezené biomasy. Měli jsme možnost nahlédnout do procesu, kdy je biomasa přemisťována po pásech ke kotli a následně spalována. Poté jsme se přesunuli kolem pověstného teplárenského komína do části, kde je vykládáno uhlí z vlaku. Během prohlídky jsme také viděli nádoby s chemií, regulující pH. Navštívili jsme také velín, kde nám byly představeny počítačové programy, které řídí celý chod teplárny. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na dětském hřišti.

I v úterý jsme chtěli klientům ukázat, že vzdělávání a získávání nových dovedností může být zábava a  společně s klienty jsme navštívili píseckou Sladovnu s lektorovanou lekcí v Animáriu. Lektor Tomáš nám v Animáriu všem skvěle přiblížil svět animace a kouzlo kreslených filmů. Jak se stane, že nakreslená postavička na papíru nebo dřevěná loutka ožije a může se hýbat? Animování jsme si vyzkoušeli na sedmi různých stanovištích. Klienti si mohli vyzkoušet rozhýbat nakreslené obrázky na papíru či loutku, tvořit obrazce a postavičky z barevných magnetických tvarů, využít své tělo a nafotit na tablety postupný pohyb a vytvořit tím krátký příběh. Některé příběhy byly opravdu kreativní, viděli jsme například hromadnou autonehodu, prince bojovat s drakem, postavičky z barevných tvarů, jak hrály fotbal nebo animované fáze růstu stromu. Čas strávený v Animáriu rychle utekl a klienti byli z programu nadšení. Budeme se společně těšit na další dobrodružství ve Sladovně.

 

Čtvrtý den prázdnin jsme absolvovali vzdělávací lekci v Městské knihovně na téma „Lidské tělo“, což byla látka prvouky našich třeťáků. Lektorka Ivana Čabrádková měla připravený poutavý program ušitý na míru našim klientům. V první části si povídala s dětmi o lidském těle a jeho částech a pak přes dataprojektor promítala kostry zvířat a děti měly poznat, kterému zvířeti patří. Na řadu přišlo i porovnávání lidské kostry s kostrami zvířat. Další aktivita se ubírala k vnitřním orgánům člověka. Děti si vybíraly laminované obrázky orgánů, měly je pojmenovat, popsat jejich funkci a dát je na správné místo postavy, nakreslené na balicím papíru. Následující kvíz o lidském těle zabral dětem asi patnáct minut. Zajímavé otázky navodily atmosféru pro tiché přemýšlení nad pracovními listy. Děti všechny otázky vypracovaly správně. O lidském těle toho děti věděly dost, ale kde a jak si mohou rozšířit své vědomosti? Přece v knihovně nad knihami a encyklopediemi. Děti dostaly několik knih a encyklopedií k nahlédnutí a také čas na samostudium, prohlížení obrázků a čtení. Lekce o lidském těle vyvrcholila skládáním puzzle postavy děvčete. Na první pohled lehký úkol dal dětem trochu zabrat, ale nakonec poslední úkol úspěšně dokončily. Druhou částí naší návštěvy byla mini exkurze po knihovně. Lektorka dětem vysvětlila chod dětského oddělení, postup při půjčování knížek a společenských her, kdy a jak si mohou knížky půjčovat. Každému zájemci bylo umožněno vyzkoušet si půjčení knížky v modelové situaci, což si téměř všichni vyzkoušeli. Společně s lektorkou jsme ještě navštívili oddělení beletrie v prvním patře a  multifukční sál, kde si děti vyzkoušely, jaké by to bylo vystupovat na pódiu, a zazpívaly si písničky a přednášely básničky. Děti odcházely z knihovny spokojené, informované pro individuální návštěvu a nadšené z programu!

 


Méně...
 
Kouzlo dobrého skutku a okamžiku

Kouzlo dobrého skutku a okamžiku

16.03.23

Začalo to před deseti lety. Zrodil se nápad vyhlásit výtvarnou soutěž. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov slavilo kulaté výročí, deset let od založení.


Více...
 
Kouzlo dobrého skutku a okamžiku

Výtvarná soutěž byla tenkrát vyhlášena na téma  "Ostrov v mých snech".  Za dobu deseti let se do dalších ročníků výtvarné soutěže zapojily děti z Písku, ale  i ze vzdálenějších míst České republiky, z mateřských škol, družin, základních škol, uměleckých škol, středních škol, ale také z neziskových organizací. Letos budeme slavit již dvacáté výročí otevření  NZDM Ostrov a téma jsme pro všechny zájemce připravili "Kouzlo dobrého skutku a okamžiku". Věříme, že se  opět můžeme těšit na Vaše práce.


Méně...
 
 
 
Nový projekt: Podpora Housing led přístupů v Písku.

Nový projekt: Podpora Housing led přístupů v Písku.

CZ.03.02.01/00/22_007/0000253 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

06.04.23

NADĚJE realizuje ve spolupráci s městem Písek nový projekt s názvem Podpora Housing led přístupů v Písku. V rámci této spolupráce vznikly nové aktivity: podpora zabydlování a podpora v bydlení, kontaktní místo pro bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití.


Více...
 
Nový projekt: Podpora Housing led přístupů v Písku.

Cílovou skupinou projektu jsou dle typologie ETHOS osoby bez bytu, osoby v nejistém a v nevyhovujícím bydlení a osoby, jejichž znevýhodnění vede k jejich ohrožení bytovou nouzí. Projekt se specificky zaměřuje na dva okruhy domácností v bytové nouzi, které jsou na území obce identifikovány jako skupiny, pro které je hrdlo v přístupu ke standardnímu bydlení obzvláště úzké: a) rodiny s dětmi; b) a zvláště zranitelní jednotlivci či dvojice ohrožení věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem. U první cílové skupiny se jedná především o rodiny s dětmi žijícími na ubytovnách, v azylových domech, rodiny pobývající u příbuzných nebo známých a nemající jinou možnost bydlení. Tyto rodiny jsou častými žadateli o obecní byty, ale počty žadatelů pravidelně významně převyšují možnosti bytového fondu města nebo žadatelé nesplňují některou z podmínek přidělení obecního bytu (např. zadlužené rodiny s exekucemi, neschopnost uhradit jistotu).

Druhou cílovou skupinou projektu jsou jednotlivci či dvojice (druh, družka, manželé, rodič se zletilým dítětem, prarodič s vnoučetem v péči), kteří mají větší potřebnost podpory a vyšší míru zranitelnosti a ohrožení z důvodu věku, zdravotního stavu, snížených příjmů. Pro tuto cílovou skupinu budou v projektu vyčleněny byty zvláštního určení s výrazně sníženým nájemným a s možností prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. U ostatních obecních bytů dochází k prodloužení nájemní smlouvy vždy pouze o jeden rok.

Cílové skupiny byly určeny na základě znalostí terénu sociálních pracovníků, vyhodnocení neúspěšných žádostí o obecní byty a analýz Plánu sociálního začleňování 2022-2027. Dle této analýzy jsou nejpotřebnějšími skupinami v Písku dle kategorizace ETHOS osoby bez bytu v počtu 400 osob a osoby v nejistém bydlení v počtu 75 osob. Osoby v kategorii „bez bytu“ jsou v Písku zejména lidé žijící na ubytovnách, dlouhodobě pobývající ve zdravotním zařízení a občané města pobývajících v azylových domech a věznicích mimo území Písku (PSZ Písek 2022-2027). Město Písek má z demografického hlediska velký a stále narůstající podíl seniorů (zdroj Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území Města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030). V této věkové skupině jsou ve stále narůstající míře zastoupeny osoby sociálně vyloučené, ohrožené ztrátou bydlení nebo žijící již na ubytovnách. 

Výběr účastníků projektu bude probíhat na základě znalosti terénu sociálními pracovníky hlavního realizátora projektu NADĚJE Písek a partnerů projektu (město Písek a DBS) a dále spolupracujících organizací Charita Písek, Nemocnice Písek, a.s., Romodrom Písek.

Realizátor projektu provozuje dlouhodobě sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (dále také jen SAS) a službu Terénní programy (dále jen TP). Díky těmto službám má velmi dobrou znalost sociálně vyloučené komunity. Vzhledem k intenzivní a pravidelné spolupráci s rodinami má okamžité informace o tom, která rodina je ohrožená ztrátou bydlení či bydlení již ztratila. Stejně tak spolupracuje i s jednotlivci a bezdětnými páry v rámci TP. Intenzivní pomoc a podporu poskytuje rodinám i jednotlivcům bydlícím na ubytovně Svatoplukova a také v dalších (problematických) lokalitách ve městě Písek.

Na začátku realizace projektu žadatel osloví všechny relevantní aktéry k jednání a vytipování vhodných klientů v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožených. Těm bude posléze nabídnuta možnost účasti v projektu. Pracovní skupina spolupracujících organizací se pak bude scházet dle zadání žadatele a potřebnosti projektu. Se zájemci o účast v projektu bude sepsána žádost o účast v projektu, jejíž součástí bude i popis životní situace, bytové nouze, zranitelnosti a potřebnosti podpory v bydlení.  Před samotným párováním dojde k obodování žádostí dle stanovených kritérií v pracovní skupině složené z pracovníků projektu, zastoupen bude jak realizátor, tak oba partneři.  Kritéria bodování byla při přípravě projektu zpracována v pracovní návrhové verzi. Budou dopracována v rámci přípravné fáze projektu. Kritéria nejsou stanovena na principu zásluhovosti, ale tak, aby odrážela bytovou nouzi a životní situaci uchazečů. Samotné párování pak proběhne ve spolupráci NADĚJE, města Písku a DBS. Dále se bude postupovat formou případové konference za účasti klienta a klíčového pracovníka Naděje, kdy bude výstupem společně sestavený individuální plán podpory klienta. Podpora bude poskytována dle aktuálních potřeb jednotlivých účastníků projektu. Rozsah a způsob poskytování podpory bude definován v individuálním plánu podpory klienta. S individuálním plánem podpory klienta bude nadále pracovat po celou dobu spolupráce klíčový pracovník Naděje. Projekt plánuje podpořit cílovou skupinu s intenzivní podporou. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.


Méně...