Písek

 
 
Výtvarná soutěž 2023 - 2024

Výtvarná soutěž 2023 - 2024

21.02.24

NADĚJE POBOČKA PÍSEK, STŘEDISKO NÁBŘEŽÍ – NZDM OSTROV vyhlašuje 11.ročník výtvarné soutěže na téma:

 

„MÁME SMYSL PRO HUMOR

aneb všichni se rádi smějeme“

 


Více...
 
Výtvarná soutěž 2023 - 2024

NADĚJE POBOČKA PÍSEK, STŘEDISKO NÁBŘEŽÍ – NZDM OSTROV vyhlašuje 11.ročník výtvarné soutěže na téma:

„MÁME SMYSL PRO HUMOR

aneb všichni se rádi smějeme“

 

 

Každý jednotlivec může odevzdat do soutěže 1x práci na adresu NADĚJE, nábřeží 1. máje 1401, Písek 397 01 nejpozději do 20. 3. 2024.

Nesmí chybět souhlas zákonných zástupců, který zašleme na požádání mail.

Kontaktujte nás přes mail nebo telefonicky.

 

NEJLEPŠÍ PRÁCE BUDOU OCENĚNY A VYSTAVENY VE FOYER KINA PORTYČ VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBĚHNE VE STŘEDU 10. 4. 2024 V 15 HODIN.

DALŠÍ INFORMACE K SOUTĚŽI ZÍSKÁTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 775 889 706.

 Méně...
 
 
 
Jak to bylo s dotacemi v roce 2023

Jak to bylo s dotacemi v roce 2023

20.01.24

Spolek NADĚJE působí v Písku se záměrem pomáhat svým klientům, kteří potřebují řešit příčiny a následky své nepříznivé sociální situace.


Více...
 
Jak to bylo s dotacemi v roce 2023

Sociální služba Terénní program, pracuje s jednotlivci, nabízí pomoc s řešením bydlení, zaměstnání, rodinných vztahů, dluhové poradenství, aj. Pracovnice také podporují klienty při komunikaci na úřadech či se zaměstnavateli. Služba je dotovaná zejména Jihočeským krajem, v roce 2023 částkou 1 869 206 Kč.

 

V Písku je NADĚJÍ též nabízena sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která působí v obvyklém prostředí klientů. Jsou podporovány rodiny s dětmi, se záměrem zachovat nebo obnovit fungování rodiny, řešící situace, které nedokážou zvládnout. Sociální pracovnice působí na rodiče, aby se podíleli na výchově a vzdělávání dětí, nechybí hledání vhodného bydlení či pracovního uplatnění, doprovody klientů na jednání ve škole, na úřadech, k lékaři či řešení ekonomické situace klientů. Dotace Jihočeského kraje této služby pro rodiny s dětmi činila 3 262 000Kč.

 

NADĚJE realizuje ve spolupráci s Městem Písek projekt s názvem „Podpora Housing led přístupů v Písku“ CZ.03.02.01/00/22_007/0000253, který je spolufinancován Evropskou unií.  V rámci této spolupráce vznikly nové aktivity: podpora zabydlování a podpora v bydlení, kontaktní místo pro bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití. Projekt se zaměřuje na dva okruhy domácností v bytové nouzi, na rodiny s dětmi a na zvláště zranitelné jednotlivce či dvojice ohrožené věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem. Výběr účastníků projektu probíhá na základě spolupráce NADĚJE Písek a partnerů projektu Města Písku a DBS a dále spolupracujících organizací Charita Písek, Nemocnice Písek, a.s., Romodrom Písek.

 

V rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2023 byl  v období od 1. 1. 2023  do 31. 12. 2023 podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projekt „Učení je NADĚJE“.  Díky tomuto projektu byla v Písku podpořena činnost předškolního klubu Margaretka a jeho aktivity. Též bylo financováno doučování dětí ze základních škol, práce s rodinou. S rodiči  probíhaly individuální konzultace o vzdělávání jejich dětí v předškolním klubu, v mateřské škole a následně v první třídě základní školy. Hlavním cílem byla podpora předškolních dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. V předškolním klubu bylo podpořeno 19x dětí ve věku 3 – 6let, z toho se 9x dětí připravovalo na přestup do mateřské školy a 3x děti na nástup do první třídy.

Formou individuálního nebo skupinového doučování bylo zapojeno 81 žáků  se sociálním znevýhodněním, kteří žijí v prostředí, kde nemají podmínky pro přípravu do školy. S každým žákem se pracovalo na mimoškolní přípravě dle jeho potřeb.  

Na dvou místech byla realizována služba NZDM Ostrov, která obsahovala výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nabízela podmínky pro přiměřené vzdělávání. Klientům byly zprostředkovány volnočasové aktivity,  preventivní témata, poradenství zaměřené na pomoc při řešení životních situací. Služba NZDM Ostrov byla Jihočeským krajem podpořena částkou 2 170 020Kč.

NADĚJE se v Písku věnuje také potravinové pomoci pro potřebné. Zajišťuje distribuci potravin a spolupracuje s Potravinovou bankou Jihočeského kraje.  NADĚJE je zapojena do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“, registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326. Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky,
základní domácí potřeby, textilní výrobky, školní potřeby a případně další materiální pomoc.

Všechny jmenované služby jsou financovány z různých zdrojů, od MŠMT, Jihočeského kraje, MPSV, Města Písku či dárců a jsou klientům poskytovány anonymně a bezplatně.

Velmi děkujeme Městu Písek za důvěru a významnou nejen finanční podporu a pomoc. Další díky patří základním školám, Úřadu práce v Písku, dalším spolupracujícím organizacím, donátorům i drobným dárcům.


Méně...
 
Projekt Podpora Housing led přístupů v Písku

Projekt Podpora Housing led přístupů v Písku

CZ.03.02.01/00/22_007/0000253 je spolufinanacován Evropskou unií.

06.04.23

NADĚJE realizuje ve spolupráci s městem Písek nový projekt s názvem Podpora Housing led přístupů v Písku. V rámci této spolupráce vznikly nové aktivity: podpora zabydlování a podpora v bydlení, kontaktní místo pro bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití.


Více...
 
Projekt Podpora Housing led přístupů v Písku

Cílovou skupinou projektu jsou dle typologie ETHOS osoby bez bytu, osoby v nejistém a v nevyhovujícím bydlení a osoby, jejichž znevýhodnění vede k jejich ohrožení bytovou nouzí. Projekt se specificky zaměřuje na dva okruhy domácností v bytové nouzi, které jsou na území obce identifikovány jako skupiny, pro které je hrdlo v přístupu ke standardnímu bydlení obzvláště úzké: a) rodiny s dětmi; b) a zvláště zranitelní jednotlivci či dvojice ohrožení věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem. U první cílové skupiny se jedná především o rodiny s dětmi žijícími na ubytovnách, v azylových domech, rodiny pobývající u příbuzných nebo známých a nemající jinou možnost bydlení. Tyto rodiny jsou častými žadateli o obecní byty, ale počty žadatelů pravidelně významně převyšují možnosti bytového fondu města nebo žadatelé nesplňují některou z podmínek přidělení obecního bytu (např. zadlužené rodiny s exekucemi, neschopnost uhradit jistotu).

Druhou cílovou skupinou projektu jsou jednotlivci či dvojice (druh, družka, manželé, rodič se zletilým dítětem, prarodič s vnoučetem v péči), kteří mají větší potřebnost podpory a vyšší míru zranitelnosti a ohrožení z důvodu věku, zdravotního stavu, snížených příjmů. Pro tuto cílovou skupinu budou v projektu vyčleněny byty zvláštního určení s výrazně sníženým nájemným a s možností prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. U ostatních obecních bytů dochází k prodloužení nájemní smlouvy vždy pouze o jeden rok.

Cílové skupiny byly určeny na základě znalostí terénu sociálních pracovníků, vyhodnocení neúspěšných žádostí o obecní byty a analýz Plánu sociálního začleňování 2022-2027. Dle této analýzy jsou nejpotřebnějšími skupinami v Písku dle kategorizace ETHOS osoby bez bytu v počtu 400 osob a osoby v nejistém bydlení v počtu 75 osob. Osoby v kategorii „bez bytu“ jsou v Písku zejména lidé žijící na ubytovnách, dlouhodobě pobývající ve zdravotním zařízení a občané města pobývajících v azylových domech a věznicích mimo území Písku (PSZ Písek 2022-2027). Město Písek má z demografického hlediska velký a stále narůstající podíl seniorů (zdroj Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území Města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030). V této věkové skupině jsou ve stále narůstající míře zastoupeny osoby sociálně vyloučené, ohrožené ztrátou bydlení nebo žijící již na ubytovnách. 

Výběr účastníků projektu bude probíhat na základě znalosti terénu sociálními pracovníky hlavního realizátora projektu NADĚJE Písek a partnerů projektu (město Písek a DBS) a dále spolupracujících organizací Charita Písek, Nemocnice Písek, a.s., Romodrom Písek.

Realizátor projektu provozuje dlouhodobě sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (dále také jen SAS) a službu Terénní programy (dále jen TP). Díky těmto službám má velmi dobrou znalost sociálně vyloučené komunity. Vzhledem k intenzivní a pravidelné spolupráci s rodinami má okamžité informace o tom, která rodina je ohrožená ztrátou bydlení či bydlení již ztratila. Stejně tak spolupracuje i s jednotlivci a bezdětnými páry v rámci TP. Intenzivní pomoc a podporu poskytuje rodinám i jednotlivcům bydlícím na ubytovně Svatoplukova a také v dalších (problematických) lokalitách ve městě Písek.

Na začátku realizace projektu žadatel osloví všechny relevantní aktéry k jednání a vytipování vhodných klientů v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožených. Těm bude posléze nabídnuta možnost účasti v projektu. Pracovní skupina spolupracujících organizací se pak bude scházet dle zadání žadatele a potřebnosti projektu. Se zájemci o účast v projektu bude sepsána žádost o účast v projektu, jejíž součástí bude i popis životní situace, bytové nouze, zranitelnosti a potřebnosti podpory v bydlení.  Před samotným párováním dojde k obodování žádostí dle stanovených kritérií v pracovní skupině složené z pracovníků projektu, zastoupen bude jak realizátor, tak oba partneři.  Kritéria bodování byla při přípravě projektu zpracována v pracovní návrhové verzi. Budou dopracována v rámci přípravné fáze projektu. Kritéria nejsou stanovena na principu zásluhovosti, ale tak, aby odrážela bytovou nouzi a životní situaci uchazečů. Samotné párování pak proběhne ve spolupráci NADĚJE, města Písku a DBS. Dále se bude postupovat formou případové konference za účasti klienta a klíčového pracovníka Naděje, kdy bude výstupem společně sestavený individuální plán podpory klienta. Podpora bude poskytována dle aktuálních potřeb jednotlivých účastníků projektu. Rozsah a způsob poskytování podpory bude definován v individuálním plánu podpory klienta. S individuálním plánem podpory klienta bude nadále pracovat po celou dobu spolupráce klíčový pracovník Naděje. Projekt plánuje podpořit cílovou skupinu s intenzivní podporou. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.


Méně...
 
Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326 navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“

17.01.24

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plusa je spolufinancován Evropskou unií.


Více...
 
Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů.

Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky,
základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc.

Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

Nejedná se o klasický projekt, kdy organizace získá finanční podporu, díky níž pak pomoc realizuje.

V tomto případě se podpora realizuje distribucí zboží v hodnotě přiřazené alokace, které je rozváženo do zřízených skladů po celé republice. Odtud pak míří přímo k těm, kteří se nacházejí v složité životní či sociální situaci.Pro projekt jsme zřídili celkem 3 sklady, do kterých je materiální pomoc dodávána.

  • Základní skupiny zboží jsou potraviny, hygienické potřeby, domácí potřeby, textil a školní pomůcky.
    Doprovodná opatření  umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.

Méně...