Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

    • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
    • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
    • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
    • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-4 z celkově 4 záznamů.

Pracovník v sociálních službách v osobní asistenci; zkrácený úvazek max. 0,5 na DPP/DPČ

Vsetín

Osobní asistence je terénní služba, která přichází za člověkem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa. Je poskytována na území obce s rozšířenou působností Vsetín (bývalý okres Vsetín).

Poskytuje asistenci dospělým lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle aktuálního programu služby a individuálního plánu klienta v oblastech:

-          pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,

-          podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů,

-          pomoc při zajištění chodu domácnosti,

-          pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 


Pracovník pro fundraising a PR; plný nebo zkrácený úvazek 0,5.

Vsetín

Péče o stávající firemní a individuální dárce, vyhledávání nových zdrojů, spolupráce a komunikace s partnery, realizace veřejných sbírek, benefičních akcí, PR akcí, spolupráce na strategickém řízení.


Pracovník v sociálních službách v denním stacionáři v Rožnově p. Radh. pro nově vznikající službu; plný nebo zkrácený úvazek.

Vsetín

Pomáháme dospělým lidem s chováním náročným na péči ve spojení s autismem, mentálním nebo kombinovaným postižením v oblastech:

-          zvládání péče o vlastní osobu,

-          pomoc při osobní hygieně, soběstačnosti,

-          podpora při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů,

-          výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

-          pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 


Sociální pracovník v denním stacionáři v Rožnově p. Radh. pro nově vznikající službu; plný úvazek.

Vsetín

Pomáháme dospělým lidem s chováním náročným na péči ve spojení s autismem, mentálním nebo kombinovaným postižením. Sociální pracovník/ce:

-          zajišťuje sociální práci pro ambulantní službu,

-          zajišťuje základní sociální poradenství, jedná se zájemci o službu, provádí depistáž,

-          zodpovídá za individuální plánování s klienty služby, vede v této oblasti metodicky pracovníky v sociálních službách,

-          pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta,

-          zajišťuje informovanost klientů související s poskytováním služby,

-          spolupracuje s rodinnými příslušníky a opatrovníky klientů, s externími odborníky, návaznými službami a institucemi,

-          vede sociální dokumentaci, shromažďuje data pro statistické analýzy související s poskytováním služby,

-          participuje na vytváření metodik, koncepcí a analýz v oblasti realizace sociální služby.