Lidé s handicapem

Úvod  Služby  Lidé s handicapem

Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti lidí se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, o plnohodnotný život našich klientů, o jejich maximální možnou integraci do společnosti.

 

V roce 2023 jsme poskytli péči a pomoc 533 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.

 

Více...

Pro lidi s handicapem

 

Lidem s handicapem poskytujeme soubor služeb, jehož cílem je všestranný rozvoj osobnosti každého našeho klienta jako individuality, podpora kvality jeho života a integrace do společnosti.

 

*  Denní stacionáře nabízejí klientům aktivní trávení času, osobní rozvoj a kontakt s okolním světem. Pečujícím rodinám umožňují chodit do zaměstnání, plnit další povinnosti a oddychnout si během často náročné péče o svého blízkého.

 

*  Sociálně terapeutické dílny se zaměřují na sociálně pracovní rehabilitaci. Klientům umožňují získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáhají posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností se připravit na otevřený trh práce.

 

*  Týdenní stacionáře a domovy nabízíme pro lidi s těžším stupněm zdravotního postižení. Klienti žijí v malých komunitách, aby bylo možné vytvořit domácí prostředí. Zajišťujeme komplexní péči: výchovnou, pečovatelskou, zdravotnickou, rehabilitační a terapeutickou. Snažíme se o co největší otevřenost vůči vnějšímu prostředí.

 

*  Osobní asistence je služba poskytovaná člověku s handicapem v jeho přirozeném prostředí. Snažíme se tak klientovi pomoci k větší samostatnosti, uvědomění si vlastní hodnoty a zapojení se do života společnosti.

 

*  Chráněné bydlení pomáhá posílit samostatnost člověka s handicapem a dosáhnout soběstačnosti. Někteří klienti po určité době v chráněném bydlení odcházejí do reálného života.