Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-26 z celkově 26 záznamů.

Pracovník v sociálních službách v denním stacionáři na Sychrově

Vsetín

Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením zvládat nároky každodenního života, rozvíjíme jejich samostatnost a dovednosti. Odlehčujeme rodinám v péči o jejich blízké, které nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba (na adrese Vsetín, MUDr. Fr. Sovy 61), kam lidé s mentálním postižením a kombinovaným postižením dochází ve všední dny od 7 do 15 hod. Kromě pomoci se základními potřebami usilujeme o pestrou nabídku aktivit - jsme asistentem a průvodcem dnem klienta služby.


Pracovník/pracovnice v sociálních službách (pečovatel/ka)

Vysoké Mýto

Pečovatelské a ošetřovatelské služby pro seniory v Domě pokojného stáří - zástup za dlouhodobou nemoc


Sociální pracovnice azylového domu pro ženy

Praha

Sociální pracovnice azylového domu pro ženy bez domova = pomocí pravidelných schůzek na základě navázaného vztahu poskytuje pracovnice klientkám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem stabilizovat je a podpořit je na cestě k zotavení.

 

 • Budete přímo pracovat s klientkami - motivovat klientky k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci sociální práce budete s klientkou zařizovat např. osobní doklady, různé typy sociálních dávek, hledat možnosti ubytování, zdravotní péče, zaměstnání, atd.
 • Společně s klientkou budete vytvářet, aktualizovat a hodnotit její individuální plán.
 • Budete jednat se zájemkyní o službu (ubytování, sociální služby, atd.) a uzavírat Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Poskytování a zprostředkování informací a úkonů, které se týkají sociální, zdravotní, občanskoprávní, pracovní, trestní a případně jiné související problematiky.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientek, které v případě potřeby osobně na úřad doprovázíte.
 • Budete klientkám oporou v jejich složité životní situaci.
 • V případě krátkodobé nepřítomnosti kolegyně (pracovnice v sociálních službách) budete tuto kolegyni zastupovat a zajišťovat praktický provoz střediska.

Sociální pracovník/ce nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova

Praha
 • Budete poskytovat podporu klientům - lidem bez domova, kteří žijí v neuspokojivých podmínkách, které nejsou schopni řešit vlastními silami.
 • Budete klientům dopomáhat s vyřízením dokladů, sociálních dávek, ubytování.
 • Budete součástí zavedeného týmu u významného poskytovatele sociálních a zdravotních služeb
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientů

Pracovník v sociálních službách nízkoprahového denního centra

Praha
 • Budete zajišťovat praktický provoz nízkoprahového denního centra pro naše klienty - lidé bez domova.
 • Např. činnost "vchodaře" - tzn. zajištění služby u vchodu do střediska, komunikace, zjištění potřeb klienta, případně řešení konfliktních situací.
 • Dále různé činnosti ve středisku - jednoduchá příprava stravy, vydávání hygienických potřeb, případně dopomoc s hygienou.
 • Ke všem činnostem budete provádět základní evidenci.
 • Během celé pracovní doby budete spolupracovat s kolegyněmi/kolegy - důležitá je týmová spolupráce a komunikace

Gynekoložka - na DPP

Praha

Co vás čeká

 • 1 den v týdnu,4 hodiny/ 1x za 14 dní - budete zajišťovat praktický provoz gynekologické ambulance pro ženy bez domova.
 • Tzn. našim klientkám (ženám bez domova) budete provádět preventivní prohlídky, určování gravidity a edukaci (ne těhotenskou poradnu).

Pracovník v sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením

Otrokovice
 • podpora klienta při zvládání péče o vlastní osobu
 • podpora soběstačnosti klienta
 • podpora v orientaci v čase, místě
 • podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů klienta
 • vedení sociální dokumentace

 

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • práci na dobu určitou s možnsotí prodloužení
 • mzdu 24 500 Kč
 • 6 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • půlroční a roční odměny

 


Pracovník/pracovnice v sociálních službách - DPP, DPČ

Zlín

Pracovník/ce výdeje stravy v rámci humanit. pomoci - řidič

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Pracovník/pracovnice výdeje stravy v rámci humanitární pomoci

Co vás čeká?

 • Nakládka, převoz a výdej jídla klientům na určených stanovištích v Praze, příprava nápojů.
 • Řízení služebního vozidla (typ Ford Tranzit, Renault Master) po Praze, úklid vozidla.
 • Úklid po výdeji stravy.
 • Komunikace s našimi klienty (lidmi bez domova) při výdeji stravy.
 • Administrativní evidence při výdeji stravy a při používání služebního vozu.
 • Práce v týmu s kolegyní - celou pracovní dobu budete pracovat společně.

 


Zástupová zdravotní sestra (zdravotnický asistent) v domově se zvláštním režimem

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách - nízkoprahové denní centrum Michle II.

Praha
 • Budete zajišťovat praktický provoz nízkoprahového denního centra pro naše klienty - lidé bez domova.
 • Např. činnost "vchodaře" - tzn. zajištění služby u vchodu do střediska, komunikace, zjištění potřeb klienta, případně řešení konfliktních situací.
 • Dále různé činnosti ve středisku - jednoduchá příprava stravy, vydávání hygienických potřeb, případně dopomoc s hygienou.
 • Ke všem činnostem budete provádět základní evidenci.
 • Během celé pracovní doby budete spolupracovat s kolegyněmi/kolegy - důležitá je týmová spolupráce a komunikace

Vedoucí kuchyně

Zlín
 • zajištění potravin pro provoz kuchyně (celodenní stravování pro 65 klientů, počet obědů 80–100)
 • spolupráce s nutriční specialistkou při tvorbě jídelníčku
 • inventarizace skladu
 • vedení týmu šesti zaměstnanců

Pracovník/pracovnice v sociálních službách v terénním programu

Štětí

Ekonomka / Ekonom oblasti Praha

Praha
 • sestavování rozpočtů, průběžná kontrola a optimalizace čerpání rozpočtů,
 • vyúčtování dotací, zpracování a koordinace průběžných a závěrečných finančních zpráv,
 • metodické vedení ekonomiky pobočky, metodické vedení a kontrola účetnictví, inventarizací a spisové služby,
 • zpracování statistických výkazů,
 • spolupráce s ekonomickou ředitelkou NADĚJE (například příprava podkladů pro daňová přiznání, výroční zprávy a další),
 • komunikace se zástupci poskytovatelů dotací (Magistrát města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, apod.)
 • spolupráce a komunikace s vedoucími středisek, pracovníky administrativy,
 • vedení týmu účetních.

Všeobecná/praktická sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita domova je jen 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční). Možnost pracovat i jako zástupová sestra nebo sestra na zkrácený úvazek.


Pečovatelka v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory.


Zástupy - pracovník v soc. službách

Praha

Zástupy za stálé zaměstnance - pracovníky v sociálních službách

 • Nejedná se o administrativní práci. Náplní je praktická (fyzická) péče o naše klienty (lidé bez domova) - tzn. fyzická dopomoc s hygienou, přímý kontakt s našimi klienty, praní oblečení klientů, příprava stravy a úklid, atd.
 • Zajištění praktického denního/nočního chodu zařízení sociálních služeb pro lidi bez domova.
 • Jedná se o různé pracovní směny kdykoli je třeba (nepřítomnost stálého zaměstnance při dovolených, nemoci, svátcích atd.), denní nebo noční směny v azylových domech nebo noclehárnách, ve všedních dnech i o víkendech a svátcích.
 • Zástupy jsou na různých pracovištích po Praze (Žižkov, Michle, příp. jinde v Praze), ve službách pro lidi bez domova.

Informace o střediscích: 
https://nadeje.cz/praha/phnoczizkov

https://nadeje.cz/praha/phhbmichle  a další...


Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby, a to především ve všedních dnech. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Zástupová zdravotní sestra - Řečkovice

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají pro případ potřeby zajištěno hlídání dítěte.
Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče seniorům v domově pro seniory malého typu (kapacita domova je jen 31 klientů).


Údržbář

Otrokovice
 • práce na údržbě a opravách objektu domova, zahrady, chráněných bytů a soc. terapeutické dílny,
 • zajišťování provozu a údržby motorových vozidel
 • obsluha jednoduchých přístrojů a nářadí spojených s výkonem práce údržby

 

Nabízíme:

 • práci na HPP, plný pracovní úvazek
 • mzdu 24 000 Kč
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • pololetní a roční odměny

Sociální pracovník/pracovnice pro chráněné bydlení

Zlín

- komplexní sociální práce s klienty chráněného bydlení (podpora klientů při zajištění stravy, hygieny, užívání léků, hospodaření s penězi, dohled a péče při nemoci, doprovody při vyřizování osobních záležitostí)

- poskytování sociálního poradenství klientům, rodinám i zájemcům o služby

- vedení evidence úkonů péče, dokumentování činnosti, aktualizace, kontrola a zpracování dokumentů v programu sociální služby

- individuální plánování s klienty

- spolupráce na tvorbě a revizích standardů kvality sociálních služeb a metodik


Pracovník/pracovnice v sociálních službách v noclehárně

Kadaň

-        Zajištění praktického nočního provozu noclehárny pro naše klienty – lidé bez domova

-        Zajištění jednoduché evidence a zápisu v PC

-        Příjem klientů na noclehárnu, komunikace s klienty, zjišťování potřeb klientů

-        Další činnosti ve středisku – vydávání hygienických potřeb, lůžkovin apod. 


praktická/všeobecná sestra a pracovník v sociálních službách

Nedašov

- základní a specializovaná ošetřovatelská péče (50% činnosti)

- přímá obslužná péče (50% činnosti)


Kaplan

Klášterec nad Ohří

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o vírudotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Všeobecná sestra

Otrokovice

NADĚJE, pobočka Otrokovice přijme kolegu/kolegyni na pozici všeobecná sestra

 

Pracovní náplň:

 • provádí zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
 • zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem
 • zajišťuje kontakt s lékaři a lékařskou pohotovostí

 

Nabízíme

 • práci na celý, případně částečný úvazek
 • práci v přátelském kolektivu
 • práci v organizaci s pevným a stabilním zázemím, která v Otrokovicích funguje již 29 let
 • práci na dobu určitou s odměnou dle úvazku - 35 000 Kč + příplatky + odměny
 • 6 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • vstřícný přístup při plánování směn
 • podporu sebevzdělávání