Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-29 z celkově 29 záznamů.

Všeobecná sestra

Zlín
 • poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory
 • práce je v nepřetržitém provozu (denní a noční směny)

Ekonom-ekonomka

Nedašov
 • sestavování rozpočtů, tvorba žádostí o dotace, dohled nad hospodařením oblasti, podíl na strategických rozhodnutích,
 • sledování a dodržování dotačních podmínek, vyúčtování dotací,
 • vedení účetnictví (fakturace, banka, pokladna, interní doklady),
 • spolupráce s ekonomickou ředitelkou NADĚJE (plnění úkolů).

Pracovnice v sociálních službách azylového domu pro ženy (noční)

Praha
 • Zajištění praktického nočního chodu pobytového zařízení sociálních služeb pro ženy.
 • Tzn. komunikace s našimi klientkami, řešení běžných situací
 • Budete klientkám oporou v jejich složité životní situaci.
 • Příjem úhrad za ubytování, vedení pokladny a depozitu klientů.
 • Výdej a praní lůžkovin a oblečení
 • Drobné administrativní činnosti atd.

Pracovník/nice v sociálních službách (pečovatel/ka)

Vysoké Mýto

Komplexní péče o klienty Domu pokojného stáří ve Vysokém Mýtě např. ranní hygiena, koupání, pomoc s oblékáním, podávání stravy, dopomoc při přemisťování, atd. včetně vedení příslušné dokumentace.


Pracovník v sociálních službách v sociálně terapeutické dílně

Bystřice pod Hostýnem
 • podpora při získávání a rozvoji pracovních návyků a dovedností a posilování dalších sociálních dovedností klienta

 

Nabízíme:

 • plný úvazek na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • mzdu 30 000 Kč
 • pololetní a roční odměny, příspěvek na stravování, šest týdnů dovolené
 • další vzdělávání, individuální, týmovou a případovou supervizi
 • kvalitní, tvůrčí a kolegiální zázemí organizace, která v Otrokovicích působí již 30 let.

Sociální pracovnice azylového domu pro ženy - zástup MD

Praha

Sociální pracovnice azylového domu pro ženy bez domova = pomocí pravidelných schůzek na základě navázaného vztahu poskytuje pracovnice klientkám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem stabilizovat je a podpořit je na cestě k zotavení.

 

 • Budete přímo pracovat s klientkami - motivovat klientky k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci sociální práce budete s klientkou zařizovat např. osobní doklady, různé typy sociálních dávek, hledat možnosti ubytování, zdravotní péče, zaměstnání, atd.
 • Společně s klientkou budete vytvářet, aktualizovat a hodnotit její individuální plán.
 • Budete jednat se zájemkyní o službu (ubytování, sociální služby, atd.) a uzavírat Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Poskytování a zprostředkování informací a úkonů, které se týkají sociální, zdravotní, občanskoprávní, pracovní, trestní a případně jiné související problematiky.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientek, které v případě potřeby osobně na úřad doprovázíte.
 • Budete klientkám oporou v jejich složité životní situaci.
 • V případě krátkodobé nepřítomnosti kolegyně (pracovnice v sociálních službách) budete tuto kolegyni zastupovat a zajišťovat praktický provoz střediska.

Terénní pečovatelka v pečovatelské službě

Brno

Náplní práce je terénní péče o seniory v jejich domácnostech (na území města Brna). Práce zahrnuje např. hygienickou péči, výměnu inkontinenčních pomůcek, výpomoc při úklidu domácnosti, podávání stravy, zajištění nákupů pro klienty, doprovod na vycházky a další úkony.


Sociální pracovník/ce nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova

Praha
 • Budete poskytovat podporu klientům - lidem bez domova, kteří žijí v neuspokojivých podmínkách, které nejsou schopni řešit vlastními silami.
 • Budete klientům dopomáhat s vyřízením dokladů, sociálních dávek, ubytování.
 • Budete součástí zavedeného týmu u významného poskytovatele sociálních a zdravotních služeb
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientů

ŘIDIČ/KA - ÚDRŽBÁŘ/KA

Brno

- běžné údržbářské práce (např. údržba chodítek a vozíků, vodovodních baterií, zahradního nábytku a náčiní, čištění odpadů, montáž poliček, postelí a dalšího nábytku, drobné opravy předmětů),
- ve spolupráci s vedoucím technického úseku odpovědnost za fungování a provoz objektu domova pro seniory,
- údržba zahrady a potřebné zahradnické práce (např. zalévání zahrady, střihání rostlin, odstraňování plevele, spadaného listí),
- rozvoz klientů domova pro seniory služebním osobním vozem/dodávkou k lékaři, odvoz klientů na výlety do přírody, na kulturní akce, návštěvy cukráren apod.
- spolupráce a pomoc personálu v přímé péči při každodenním chodu domova,
- dovoz a nákup technického materiálu potřebného pro údržbu domova, vybavení domova atd.


Pracovník v sociálních službách nízkoprahového denního centra

Praha
 • Budete zajišťovat praktický provoz nízkoprahového denního centra pro naše klienty - lidé bez domova.
 • Prioritně činnost "vchodaře" - tzn. zajištění služby u vchodu do střediska, komunikace, zjištění potřeb klienta, případně řešení konfliktních situací.
 • Dále různé činnosti ve středisku - jednoduchá příprava stravy, vydávání hygienických potřeb, případně dopomoc s hygienou.
 • Ke všem činnostem budete provádět základní evidenci.
 • Během celé pracovní doby budete spolupracovat s kolegyněmi/kolegy - důležitá je týmová spolupráce a komunikace
 • Pouze z důvodu charakteru práce a cílové skupiny (práce u vchodu, pro řešení prvního kontaktu s klienty, respekt ze strany klientů) je tato práce vhodnější pro muže.

Pracovník/pracovnice v sociálních službách azylového domu

Roudnice nad Labem

Pracovník/ce výdeje stravy v rámci humanit. pomoci - řidič

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Pracovník/pracovnice výdeje stravy v rámci humanitární pomoci

Co vás čeká?

 • Nakládka, převoz a výdej jídla klientům na určených stanovištích v Praze, příprava nápojů.
 • Řízení služebního vozidla (typ Ford Tranzit) po Praze, úklid vozidla.
 • Úklid po výdeji stravy.
 • Komunikace s našimi klienty (lidmi bez domova) při výdeji stravy.
 • Administrativní evidence při výdeji stravy a při používání služebního vozu.
 • Práce v týmu s kolegou - celou pracovní dobu budete pracovat společně.

 


Pečovatelka v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory.


Zástupy - pracovník v soc. službách

Praha

Zástupy za stálé zaměstnance - pracovníky v sociálních službách

 • Nejedná se o administrativní práci. Náplní je praktická (fyzická) péče o naše klienty (lidé bez domova) - tzn. fyzická dopomoc s hygienou, přímý kontakt s našimi klienty, praní oblečení klientů, příprava stravy a úklid, atd.
 • Zajištění praktického denního/nočního chodu zařízení sociálních služeb pro lidi bez domova.
 • Jedná se o různé pracovní směny kdykoli je třeba (nepřítomnost stálého zaměstnance při dovolených, nemoci, svátcích atd.), denní nebo noční směny v azylových domech nebo noclehárnách, ve všedních dnech i o víkendech a svátcích.
 • Zástupy jsou na různých pracovištích po Praze (Žižkov, Michle, příp. jinde v Praze), ve službách pro lidi bez domova.

Informace o střediscích: 
https://nadeje.cz/praha/phnoczizkov

https://nadeje.cz/praha/phhbmichle  a další...


Sociální pracovník/pracovnice terénního programu

Litoměřice

Sociální pracovník/ice v domově se zvl. režimem

Brno

 

 • jednání se zájemci o sociální službu, provádění sociálního šetření
 • příjem a evidence žádostí o přijetí
 • administrativní činnost spojená s agendou příspěvku na péči, vedení dokumentace klientů
 • komunikace s rodinnými příslušníky a opatrovníky klientů
 • spolupráce se sociálními, státními a zdravotnickými institucemi
 • vedení týmu klíčových pracovníků klientů, individuální plánování
 • dle potřeby spolupráce na poskytování socioterapeutických činností klientům, koordinace a plánování smysluplného využití volného času klientů
 • dle zájmu podílení se na edukativních programech pro veřejnost, studenty apod.

Fundraiser ústředí se zaměřením na firemní a VIP fundraising

Ústředí NADĚJE

Získávání firemních dárců a rozvoj vztahů s nimi, budování vztahového fundraisingu, péče o individuální dárce ústředí NADĚJE, spolupráce s oblastními fundraisery a pracovníky PR.


Zubní lékař/ka - DPP

Praha

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních nevládních organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme na téměř celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi už 32 let.

V centru Prahy u Hlavního nádraží v ul. U Bulhara provozujeme nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova. Součástí je plně vybavená ordinace, pro kterou hledáme novou kolegyni/ nového kolegu pro zajištění základní činnosti služby zubního lékaře pro naše klienty – lidi bez domova.

Co vás čeká

 • 3 dny v měsíci, vždy 4 hodiny zajištění provozu zubní ambulance pro lidi bez domova (výkony extrakce zubů).

Kaplan

Klášterec nad Ohří

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o vírudotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Pracovník/ce v soc. službách azylový dům pro muže - noční

Praha

Zajištění praktického nočního chodu pobytového zařízení sociálních služeb pro muže. Tzn. komunikace s našimi klienty, výjimečně dopomoc s hygienou, občas dopomoc s přípravou stravy, výdej a praní lůžkovin, oblečení, administrativní činnosti atd.


Sociální pracovník/pracovnice 0,5 úvazku a pracovník/pracovnice v sociálních službách 0,25 úvazku pro Denní stacionář

Zlín

Všeobecná sestra v nepřetržitém provozu

Vysoké Mýto

Komplexní péče o klienty Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě, včetně vedení příslušné dokumentace, pomoci při osobní hygieně klientů, při přemisťování, sledování jejich zdravotního a duševního stavu, aplikace předepsaných léků, odborné vedení pracovníků v sociálních službách, atd.


Pracovník v sociálních službách

Mladá Boleslav
  • Provoz nízkoprahového denního centra ambulantní a terénní formou:  
   - uspokojení základních životních potřeb klientů - výdej potravinové pomoci, hygienických potřeb, ošacení,  
   - základní sociální poradenství,  
   - doprovody (k lékaři, na úřad),  
   - vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci v terénu 

  • Provoz noclehárny.  

  • Vedení dokumentace.  


PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V DENNÍM STACIONÁŘI

Rožnov pod Radhoštěm

Pomáháme mladým dospívajícím a dospělým lidem s chováním náročným na péči ve spojení s autismem, mentálním nebo kombinovaným postižením zvládat nároky každodenního života, udržujeme a rozvíjíme jejich dovednosti. Pomáháme tím také rodinám v péči o jejich blízké, které je nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, kam klienti služby dochází ve všední dny, od 7 do 15 hod. Kromě pomoci se základními potřebami, usilujeme o pestrou nabídku aktivit - jsme asistentem a průvodcem dnem klienta služby.

 

Nabízíme

 • Spolupráce v malém pracovním týmu s prostorem pro tvůrčí práci.
 • Měsíční hrubou mzdu za 1 úvazek na HPP 27,5-30,5 tis. Kč + odměny.
 • Pravidelná pracovní doba ve všedních dnech.
 • Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení.
 • 6 týdnů dovolené.
 • Stravenkový paušál.
 • Podpora rozvoje a vzdělávání, pravidelné supervize.

 


Praktická sestra - Řečkovice - NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče seniorům v malém domově pro seniory.


Sociální pracovník pro sociálně terapeutickou dílnu v Bystřici pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem
 • podpora klienta při získávání a rozvoji pracovních návyků a dovedností
 • práce s potenciálem klienta – práce na posilování sociálních dovedností vedoucích k rozvoji svébytnosti a samostatnosti a sociálnímu začleňování, spolupráce s ostatními aktéry, kteří jsou zaangažovaní v řešení situace klienta včetně rodiny, opatrovníka, dalších sociálních služeb atd.
 • Sociální pracovník metodicky vede pracovníky v sociálních službách, je garantem procesu individuálního plánování průběhu poskytování služby a sociální službu organizačně zajišťuje.

Nabízíme:

 • práci na hlavní pracovní poměr, na plný úvazek
 • zástup za kolegyni na nemocenské, mateřské, rodičovské dovolené
 • měsíční mzdu ve výši 38 000 Kč
 • roční odměny
 • 6 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • další vzdělávání, skupinovou a individuální supervizi
 • tvůrčí a kolegiální zázemí organizace s třicetiletou tradicí

Pracovník/pracovnice v sociálních službách nízkoprahového denního centra

Klášterec nad Ohří

Praktická sestra/bratr - jednosměnný provoz

Vysoké Mýto

Komplexní péče o klienty, včetně vedení příslušné dokumentace (v písemné i elektronické podobě), spolupráce se zdravotními sestrami a pracovníky/nicemi v sociálních službách, provádění předepsaných zdravot. výkonů, podávání léků,...