Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-25 z celkově 25 záznamů.

Všeobecná zdravotní sestra - nepřetržitý provoz

Vysoké Mýto

Zajišťování zdravotní ošetřovatelské péče klientům Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě, včetně vedení příslušné zdrav. dokumentace, příprava a aplikace předepsaných léků, provádění převazů a ostatních odborných zdrav. výkonů, sledování zdravotního a duševního stavu klientů, odborné vedení praktických sester a prac. v sociálních službách, atd.

 


Aktivizační pracovník v domově pro seniory

Brno

Náplní práce je poskytování socioterapeutických činností klientům domova pro seniory. Aktivizační pracovník pro klienty připravuje volnočasové a zájmové aktivity, podporuje udržení maximální míry soběstačnosti klientů, pomáhá klientům udržovat kontakt s přirozeným sociálním prostředím, v případě konání aktivit mimo prostředí domova zajišťuje klientům doprovod. V případě potřeby pomáhá i při osobní péči o klienty (podávání stravy, použití toalety, dopomoc při hygienické péči).


Pracovník/ce výdeje stravy v rámci humanit. pomoci - řidič, úvazek 0,75

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Pracovník/pracovnice výdeje stravy v rámci humanitární pomoci - úvazek 0,75 (6 hodin denně)

Co vás čeká?

 • Nakládka, převoz a výdej jídla klientům na určených stanovištích v Praze, příprava nápojů.
 • Řízení služebního vozidla (typ Ford Tranzit) po Praze, úklid vozidla.
 • Úklid po výdeji stravy.
 • Komunikace s našimi klienty (lidmi bez domova) při výdeji stravy.
 • Administrativní evidence při výdeji stravy a při používání služebního vozu.
 • Práce v týmu s kolegou - celou pracovní dobu budete pracovat společně.

 


Zástupová všeobecná sestra v domově se zvláštním režimem

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby.

Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Bytový specialista / Správce plateb - úvazek 0,5

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v novém projektu Housing Youth.

Tento projekt se bude věnovat zabydlování mladých lidí bez domova přístupem Housing First.

Bytový specialista / Správce plateb - úvazek 0,5 v projektu Housing Youth Naděje

 

Co vás čeká?

 • Celkem budete mít na starost 6 bytů.
 • Budete vyhledávat vhodné byty na volném trhu, jednat s majitelem ohledně podmínek spolupráce s projektem Housing Youth Naděje, obstarávat byty velikosti 3+1 ve spolupráci s MHMP a řešit související administrativu.
 • Budete styčnou osobou pro majitele bytů v případě stížností (řešit soužití v domě, jednat se sousedy, řešit potenciálně konfliktní situace).
 • V případě nutnosti budete ukončovat nájemní a podnájemní smlouvy s účastníky projektu.
 • Budete přijímat od nájemníků úhrady za ubytování.
 • Komunikace s nájemníky v rizikových situacích platební morálky, pravidelně informuje i klíčové pracovníky.

Pečovatelka v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory.


Pracovník v sociálních službách

Mladá Boleslav

Zajištění provozu nízkoprahového denního centra a noclehárny lidem bez domova.


Sociální pracovník/nice - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Do NZDM ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek v České Třebové hledáme sociální/ho pracovnici/níka. Náplň práce spočívá ve vedení příslušné dokumentace,  v organizaci volnočasových aktivit klientů (převážně dětí ve věku 8-12let), v pomoci při přípravě do školy, při zvládání obtížných životních situací atd.


Všeobecná sestra v domově se zvláštním režimem

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče seniorům v malém domově se zvláštním režimem.


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Praktická sestra/bratr - jednosměnný provoz

Vysoké Mýto

Komplexní ošetřovatelská péče o klienty v seniorském věku, včetně vedení příslušné dokumentace (v písemné i elektronické podobě), spolupráce se zdravotními sestrami a pracovníky/nicemi v sociálních službách, komunikace s lékaři, provádění předepsaných zdravot. výkonů a jejich následné vykazování ZP, podávání léků,...


Sociální pracovník/pracovnice týmu duševního zdraví pro děti a mládež

Žatec

Praktický lékař / lékařka - DPČ

Praha

Spolek NADĚJE hledá lékařku nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství dle zák. č. 95/2004 Sb. (lékař L3).


NADĚJE vznikla jako jedna z prvních nevládních organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme na téměř celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi už 33 let.


V centru Prahy u Hlavního nádraží v ul. U Bulhara provozujeme nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova. Součástí je plně vybavená ordinace, pro kterou hledáme novou kolegyni/ nového kolegu pro zajištění základní činnosti služby praktického lékaře pro naše klienty – lidi bez domova.

 

Co vás čeká

 • několik hodin týdně (nejlépe 4 hodiny 2x týdně, v pracovní dny) zajištění provozu ambulance praktického lékaře pro lidi bez domova,
 • Tzn. budete provádět komplexní vyšetření, v případě potřeby budete provádět úkony související se zaměstnáním (např. vystavení zdravotního průkazu),
 • budete pomáhat lidem bez domova zlepšit jejich zdravotní stav.

Všeobecná/praktická sestra na DPP

Otrokovice

- provádí zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením

- zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem

- zajišťuje kontakt s lékaři a lékařskou pohotovostí


Pracovník v sociálních službách - vchodař

Praha
 • Budete zajišťovat praktický provoz nízkoprahového denního centra pro naše klienty - lidé bez domova.
 • Hlavně činnost "vchodaře" - tzn. zajištění služby u vchodu do střediska, komunikace, zjištění potřeb klienta, případně řešení konfliktních situací.
 • Dále různé činnosti ve středisku - jednoduchá příprava stravy, vydávání hygienických potřeb, případně dopomoc s hygienou.
 • Ke všem činnostem budete provádět základní evidenci.
 • Během celé pracovní doby budete spolupracovat s kolegyněmi/kolegy - důležitá je týmová spolupráce a komunikace
 • Pouze z důvodu charakteru práce a cílové skupiny (práce u vchodu, pro řešení prvního kontaktu s klienty, respekt ze strany klientů) je tato práce vhodnější pro muže.

Sociální pracovník/ce terénního prog. řidič - VOŠ/VŠ sociální

Praha

Sociální pracovník/pracovnice terénního programu pro lidi bez domova = přímo v terénu (v ulicích Prahy) poskytuje pracovník osobám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem podpořit ho na cestě k zotavení. Každý den přinese něco nového. Někdy je to doprovod nebo převoz do zdravotnického zařízení, jindy vyřizování občanky a sociálních dávek. Pravidelně poskytuje poradenství osobám bez domova, monitoring a cílené vyhledávání osob bez domova.

 • Budete zajišťovat provoz mobilní terénní služby
 • Budete poskytovat podporu lidem bez domova, kteří žijí v neuspokojivých podmínkách, které nejsou schopni řešit vlastními silami
 • Budete doprovázet klienty (lidi bez domova) na jednání s úřady, do zdravotnických zařízení, do ubytovacích zařízení, atd.
 • Budete klientům dopomáhat s vyřízením dokladů, sociálních dávek, ubytování
 • Zapojíte se do vyhledávání a monitorování lokalit, kde se lidé bez domova zdržují
 • Strávíte většinu své pracovní doby venku v terénu, často pěšky, při jakémkoli počasí.

Více informací: https://www.nadeje.cz/praha/phpomocvulicich


KUCHAŘ/KA

Zlín

-        Zajištění celodenní stravy v objemu cca 80 porcí pro klienty a zaměstnance

-        Příprava studené a teplé kuchyně

-        Výdej stravy dle norem, servírování a roznos jídel

-        Úklid kuchyně a skladu, mytí a desinfekce

-        Dodržování hygienických zásad v souladu s platnými předpisy

-        Dodržování zásad správné výživy, diet a jiných úprav pokrmů


Pracovník/pracovnice v sociálních službách sociálně terapeutické dílně

Litoměřice

Pracovník/pracovnice v sociálních službách azylového domu

Roudnice nad Labem

Pracovník/pracovnice v sociálních službách terénního programu

Roudnice nad Labem

Pracovník/pracovnice v sociálních službách terénního programu

Litoměřice

Sociální pracovnice/pracovník - pro muže bez domova - úvazek 0,75

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

Sociální pracovnice / pracovník noclehárny a nízkoprahového denního centra pro muže bez domova - úvazek 0,75 

 

pomocí pravidelných schůzek na základě navázaného vztahu poskytuje pracovnice / pracovník klientům potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem stabilizovat je a podpořit je na cestě k zotavení.

 • Budete přímo pracovat s klienty - motivovat klienty k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci sociální práce budete s klienty zařizovat např. osobní doklady, různé typy sociálních dávek, hledat možnosti ubytování, zdravotní péče, zaměstnání, atd.
 • Společně s klienty budete vytvářet, aktualizovat a hodnotit jejich individuální plán.
 • Budete jednat se zájemci o službu (ubytování, sociální služby, atd.) a uzavírat Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Poskytování a zprostředkování informací a úkonů, které se týkají sociální, zdravotní, občanskoprávní, pracovní, trestní a případně jiné související problematiky.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientů, které v případě potřeby osobně na úřad doprovázíte.
 • Budete klientům oporou v jejich složité životní situaci.

Všeobecná zdravotní sestra do DOZP na plný či zkrácený úvazek do dvousměnného provozu bez nočních směn

Otrokovice

• Provádění zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
• Vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem
• Zajišťování kontaktu s lékaři a lékařskou pohotovostí


Všeobecná sestra

Nedašov

Zajišťování zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům domova, sledování zdravotního a duševního stavu klientů, vedení příslušné zdrav. dokumentace, aplikace předepsaných léků, provádění převazů a ostatních odborných zdrav. výkonů.


Sociální pracovník/pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Litoměřice