Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-21 z celkově 21 záznamů.

Pracovník v sociálních službách v osobní asistenci

Vsetín

zkrácený úvazek 0,5 na DPČ,nebo 0,5 – 0,75 úvazku na smlouvu (HPP)

 

Osobní asistence je terénní služba, která přichází za člověkem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa. Je poskytována na území obce s rozšířenou působností Vsetín (bývalý okres Vsetín).

Poskytuje asistenci dospělým lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle aktuálního programu služby a individuálního plánu klienta v oblastech:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,
 • podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 


Pečovatelka v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Zdravotní sestra s kvalifikací k samostatnému výkonu zdravotnického povolání

Vysoké Mýto

Náplní práce je komplexní péče o klienty Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě, včetně vedení příslušné dokumentace, pomoci při osobní hygieně, pomoci s oblékáním, při přemisťování, aplikace předepsaných léků, sledování zdravotního a duševního stavu klientů, spolupráce a odborného vedení pracovníků v sociálních službách atd.


Vedoucí sociální pracovník - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Vedení malého týmu - organizační i metodické

Sociální práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí

Pracovník v sociálních službách v denním stacionáři v Rožnově p. R.

Rožnov pod Radhoštěm

Pomáháme mladým dospělým a dospělým lidem s chováním náročným na péči ve spojení s autismem, mentálním nebo kombinovaným postižením zvládat nároky každodenního života, udržujeme a rozvíjíme jejich dovednosti. Pomáháme tím také rodinám v péči o jejich blízké, které je nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, kam klienti služby dochází ve všední dny, od 7 do 15 hod. Kromě pomoci se základními potřebami, usilujeme o pestrou nabídku aktivit - jsme asistentem a průvodcem dnem klienta služby.

Co vás čeká?

 • Spolupráce v malém pracovním týmu s prostorem pro tvůrčí práci.
 • Měsíční hrubá mzda za 1 úvazek na HPP 24,5-27,5 tis. Kč + odměny.
 • Pravidelná pracovní doba ve všedních dnech.
 • Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení.
 • 6 týdnů dovolené.
 • Příspěvek na obědy.
 • Podpora rozvoje a vzdělávání, pravidelné supervize.

Sociální pracovnice azylového domu pro ženy

Praha

Sociální pracovnice azylového domu pro ženy bez domova = pomocí pravidelných schůzek na základě navázaného vztahu poskytuje pracovnice klientkám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem stabilizovat je a podpořit je na cestě k zotavení.

 

 • Budete přímo pracovat s klientkami - motivovat klientky k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci sociální práce budete s klientkou zařizovat např. osobní doklady, různé typy sociálních dávek, hledat možnosti ubytování, zdravotní péče, zaměstnání, atd.
 • Společně s klientkou budete vytvářet, aktualizovat a hodnotit její individuální plán.
 • Budete jednat se zájemkyní o službu (ubytování, sociální služby, atd.) a uzavírat Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Poskytování a zprostředkování informací a úkonů, které se týkají sociální, zdravotní, občanskoprávní, pracovní, trestní a případně jiné související problematiky.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientek, které v případě potřeby osobně na úřad doprovázíte.
 • Budete klientkám oporou v jejich složité životní situaci.
 • V případě krátkodobé nepřítomnosti kolegyně (pracovnice v sociálních službách) budete tuto kolegyni zastupovat a zajišťovat praktický provoz střediska.

Pracovník v sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením

Otrokovice
 • podpora klienta při zvládání péče o vlastní osobu
 • podpora soběstačnosti klienta
 • podpora v orientaci v čase, místě
 • podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů klienta
 • vedení sociální dokumentace

 

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • práci na dobu určitou s možnsotí prodloužení
 • mzdu 27 000 Kč
 • 6 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • půlroční a roční odměny

 


Pracovník/pracovnice v sociálních službách v Azylovém domu

Roudnice nad Labem

Zástupy - pracovník v soc. službách

Praha

Zástupy za stálé zaměstnance - pracovníky v sociálních službách

 • Nejedná se o administrativní práci. Náplní je praktická (fyzická) péče o naše klienty (lidé bez domova) - tzn. fyzická dopomoc s hygienou, přímý kontakt s našimi klienty, praní oblečení klientů, příprava stravy a úklid, atd.
 • Zajištění praktického denního/nočního chodu zařízení sociálních služeb pro lidi bez domova.
 • Jedná se o různé pracovní směny kdykoli je třeba (nepřítomnost stálého zaměstnance při dovolených, nemoci, svátcích atd.), denní nebo noční směny v azylových domech nebo noclehárnách, ve všedních dnech i o víkendech a svátcích.
 • Zástupy jsou na různých pracovištích po Praze (Žižkov, Michle, příp. jinde v Praze), ve službách pro lidi bez domova.

Informace o střediscích: 
https://nadeje.cz/praha/phnoczizkov

https://nadeje.cz/praha/phhbmichle  a další...


Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby, a to především ve všedních dnech. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník pro fundraising a PR

Rožnov pod Radhoštěm
 • Péče o stávající firemní a individuální dárce;
 • vyhledávání nových fundraisingových příležitostí;
 • spolupráce s projektovým manažerem;
 • spolupráce na strategickém řízení dvou poboček;
 • realizace veřejných sbírek, benefičních akcí, PR akcí;
 • správa aktualit na webu a na sociálních sítích.

NADĚJE, pobočka Vsetín poskytuje sociální služby pro dospělé lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Aktuálně zajišťuje ve Vsetíně provoz dvou ambulantních služeb: denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny a terénní služby osobní asistence. Od února 2023 vznikne další stacionář pro lidi s kombinovaným hendikepem ve spojení s autismem.

NADĚJE, pobočka Rožnově p. R. vznikla v roce 2021 zřízením služby denního stacionáře pro lidi s kombinovaným hendikepem ve spojení s autismem.

V roce 2021 NADĚJE v Rožnově p. R., ve Vsetíně a okolí pomáhala celkem 55 lidem s postižením.

 

Nabízíme:

 • Významnou roli v zaběhlé organizaci;
 • možnost smysluplné práce a pomoci dobré věci;
 • prostor pro samostatnou práci, seberealizaci a kreativitu;
 • měsíční hrubou mzdu za celý úvazek 29,5-34,5 tis. Kč + odměny;
 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) - s možností prodloužení po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou;
 • možnost práce z domu, pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování;
 • služební tel. a NTB;
 • možnost dalšího vzdělávání.

Pracovník v sociálních službách v denním stacionáři ve Vsetíně pro nově vznikající službu

Vsetín
 • Baví vás pomáhat ostatním? Chcete dělat něco, co má skutečně smysl? Máte chuť pracovat s lidmi, kteří vaši pomoc potřebují a zároveň i ocení?
 • Jako pracovník v sociálních službách v denním stacionáři pro lidi s hendikepem ve Vsetíně to najdete!

Co vás čeká?

 • Nově sestavený tým spolupracovníků, kterým jde o kvalitní a smysluplnou práci pro druhé;
 • Měsíční hrubá mzda za 1 úvazek na HPP 24,5-27,5 tis. Kč + odměny;
 • Pravidelná pracovní doba ve všedních dnech;
 • Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení;
 • 6 týdnů dovolené;
 • Příspěvek na obědy;
 • Podpora rozvoje a vzdělávání, pravidelné supervize;
 • Spolupráce v malém pracovním týmu s prostorem pro tvůrčí práci.

Informace k náplni práce

Pomáháme mladým dospělým a dospělým lidem s chováním náročným na péči ve spojení s autismem, mentálním nebo kombinovaným postižením zvládat nároky každodenního života, udržujeme a rozvíjíme jejich dovednosti. Pomáháme tím také rodinám v péči o jejich blízké, které je nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba (ve Vsetíně - Rybnících), kam lidé s mentálním postižením a kombinovaným postižením dochází ve všední dny, od 7 do 15 hod. Kromě pomoci se základními potřebami, usilujeme o pestrou nabídku aktivit - jsme asistentem a průvodcem dnem klienta služby.

 


Pracovník pro fundraising a PR

Vsetín
 • Péče o stávající firemní a individuální dárce;
 • vyhledávání nových fundraisingových příležitostí;
 • spolupráce s projektovým manažerem;
 • spolupráce na strategickém řízení dvou poboček;
 • realizace veřejných sbírek, benefičních akcí, PR akcí;
 • správa aktualit na webu a na sociálních sítích.

NADĚJE, pobočka Vsetín poskytuje sociální služby pro dospělé lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Aktuálně zajišťuje ve Vsetíně provoz dvou ambulantních služeb: denního stacionáře, sociálně terapeutické dílny a terénní služby osobní asistence. Od února 2023 vznikne další stacionář pro lidi s kombinovaným hendikepem ve spojení s autismem.

NADĚJE, pobočka Rožnově p. R. vznikla v roce 2021 zřízením služby denního stacionáře pro lidi s kombinovaným hendikepem ve spojení s autismem.

V roce 2021 NADĚJE v Rožnově p. R., ve Vsetíně a okolí pomáhala celkem 55 lidem s postižením.

 

Nabízíme:

 • Významnou roli v zaběhlé organizaci;
 • možnost smysluplné práce a pomoci dobré věci;
 • prostor pro samostatnou práci, seberealizaci a kreativitu;
 • měsíční hrubou mzdu za celý úvazek 29,5-34,5 tis. Kč + odměny;
 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) - s možností prodloužení po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou;
 • možnost práce z domu, pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování;
 • služební tel. a NTB;
 • možnost dalšího vzdělávání.

Všeobecná/praktická sestra - Bohunice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče seniorům v malém domově pro seniory.


Sociální pracovník pro sociálně terapeutickou dílnu v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště
 • podpora klienta při získávání a rozvoji pracovních návyků a dovedností, práce s potenciálem klienta – práce na posilování sociálních dovedností vedoucích k rozvoji svébytnosti a samostatnosti a sociálnímu začleňování
 • spolupráce s ostatními aktéry, kteří jsou zaangažovaní v řešení situace klienta včetně rodiny, opatrovníka, dalších sociálních služeb atd.
 • Sociální pracovník metodicky vede pracovníky v sociálních službách, je garantem procesu individuálního plánování průběhu poskytování služby a sociální službu organizačně zajišťuje.

 

Nabízíme

 • plný pracovní úvazek
 • měsíční mzdu 34 500 Kč
 • roční odměny
 • práci na dobu určitou - zástup za kolegyni na nemocenské, mateřské, rodičovské
 • 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
 • další vzdělávání, skupinovou a individuální supervizi
 • tvůrčí a kolegiální zázemí organizace s třicetiletou tradicí

 


Pracovník v sociálních službách

Mladá Boleslav
 • Provoz nízkoprahového denního centra ambulantní a terénní formou: 

- uspokojení základních životních potřeb klientů - výdej potravinové pomoci, hygienických potřeb, ošacení, 

- základní sociální poradenství, 

- doprovody (k lékaři, na úřad), 

- vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci v terénu. 

 • Provoz noclehárny. 
 • Vedení dokumentace. 

Kuchař

Otrokovice

 

 • výroba běžných i technologicky náročných druhů jídel teplé i studené kuchyně
 • výdej hotových jídel, rozděluje jídla dle normy a dbá o estetickou úpravu pokrmů na talíři
 • dodržuje technologické postupy při přípravě jídel a hygienické předpisy
 • provádí generální úklid a desinfekce kuchyně
 • důsledně dodržuje Provozní řád kuchyně a Sanitační řád stravovacího provozu

 

Nabízíme:

 • práci na HPP
 • mzdu 25 000 Kč + pololetní a roční odměny
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • práci na dobu určitou - zástup za PN, mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • práci v dvousměnném provozu
 • práci v přívětivém kolektivu v organizaci, která v Otrokovicích funguje již 29 let.

Recepční na DPP

Zlín
 • informování a zapisování návštěv
 • přepojování příchozích telefonátů
 • odemykání a uzamykání budovy dle harmonogramu
 • komunikace s klienty
 • spolupráce s vedoucím pracovníkem

Kaplan

Klášterec nad Ohří

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o vírudotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Všeobecná sestra

Otrokovice

NADĚJE, pobočka Otrokovice přijme kolegu/kolegyni na pozici všeobecná sestra

 

Pracovní náplň:

 • provádí zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
 • zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem
 • zajišťuje kontakt s lékaři a lékařskou pohotovostí

 

Nabízíme

 • práci na celý, případně částečný úvazek
 • práci v přátelském kolektivu
 • práci v organizaci s pevným a stabilním zázemím, která v Otrokovicích funguje již 29 let
 • práci na dobu určitou s odměnou dle úvazku - 39 000 Kč + příplatky + odměny
 • 6 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • vstřícný přístup při plánování směn
 • podporu sebevzdělávání