Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-25 z celkově 25 záznamů.

Pracovník/pracovnice v sociálních službách azylového domu

Roudnice nad Labem

Pracovník/pracovnice v sociálních službách pro Dům pokojného stáří

Zlín
 • péče o klienty Domu pokojného stáří Naděje Zlín (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem)
 • pomoc seniorům při běžných úkonech péče o vlastní osobu v nepřetržitém provozu s 12hodinovými směnami (denní i noční)

Sociální pracovník/pracovnice nízkoprahového klubu pro děti a mládež

Zlín
 • přímá práce s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 21 let
 • intervenční činnost s klienty, cílené zapojování do volnočasových a preventivních aktivit
 • poskytování sociálního poradenství
 • vedení záznamů o sociální práci, individuální plánování s klienty
 • materiálně technické zajištění chodu služby
 • vytváření metodik, preventivních a dalších programů

Účetní

Otrokovice
 • účtování a rozúčtování pokladny, přijatých a vydaných faktur, rozúčtování nákladů a interních dokladů (dotace, dary, majetek, vnitroorganizační přeúčtování atd.)
 • zpracování podkladů pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH
 • bankovní styk
 • vedení majetkové evidence

 

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek na dobu určitou 1 rok, poté možnost prodloužení na dobu neurčitou, příp. lze i jako zkrácený úvazek
 • mzdu 32 000 Kč
 • pololetní a roční odměny
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování

Pracovník v sociálních službách v denním stacionáři ve Vsetíně pro nově vznikající službu

Vsetín

Pomáháme mladým dospělým a dospělým lidem s chováním náročným na péči ve spojení s autismem, mentálním nebo kombinovaným postižením zvládat nároky každodenního života, udržujeme a rozvíjíme jejich dovednosti. Pomáháme tím také rodinám v péči o jejich blízké, které je nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba (ve Vsetíně - Rybnících), kam lidé s mentálním postižením a kombinovaným postižením dochází ve všední dny, od 7 do 15 hod. Kromě pomoci se základními potřebami, usilujeme o pestrou nabídku aktivit - jsme asistentem a průvodcem dnem klienta služby.


Pracovník/pracovnice v sociálních službách (pečovatel/ka)

Vysoké Mýto

Náplní práce je komplexní péče o klienty Domu pokojného stáří NADĚJE ve Vysokém Mýtě např. ranní hygiena, koupání, pomoc s oblékáním, podávání stravy, dopomoc při přemisťování, atd. včetně vedení příslušné dokumentace.


Sociální pracovnice azylového domu pro ženy

Praha

Sociální pracovnice azylového domu pro ženy bez domova = pomocí pravidelných schůzek na základě navázaného vztahu poskytuje pracovnice klientkám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem stabilizovat je a podpořit je na cestě k zotavení.

 

 • Budete přímo pracovat s klientkami - motivovat klientky k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci sociální práce budete s klientkou zařizovat např. osobní doklady, různé typy sociálních dávek, hledat možnosti ubytování, zdravotní péče, zaměstnání, atd.
 • Společně s klientkou budete vytvářet, aktualizovat a hodnotit její individuální plán.
 • Budete jednat se zájemkyní o službu (ubytování, sociální služby, atd.) a uzavírat Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Poskytování a zprostředkování informací a úkonů, které se týkají sociální, zdravotní, občanskoprávní, pracovní, trestní a případně jiné související problematiky.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientek, které v případě potřeby osobně na úřad doprovázíte.
 • Budete klientkám oporou v jejich složité životní situaci.
 • V případě krátkodobé nepřítomnosti kolegyně (pracovnice v sociálních službách) budete tuto kolegyni zastupovat a zajišťovat praktický provoz střediska.

Terénní pečovatelka v pečovatelské službě

Brno

Náplní práce je terénní péče o seniory v jejich domácnostech (na území města Brna). Práce zahrnuje např. hygienickou péči, výměnu inkontinenčních pomůcek, výpomoc při úklidu domácnosti, podávání stravy, zajištění nákupů pro klienty, doprovod na vycházky a další úkony.


Pečovatelka v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova menšího typu (kapacita 31 lůžek). Práce je v nepřetržitém provozu, denní a noční směny.


Sociální pracovník/ce nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova

Praha
 • Budete poskytovat podporu klientům - lidem bez domova, kteří žijí v neuspokojivých podmínkách, které nejsou schopni řešit vlastními silami.
 • Budete klientům dopomáhat s vyřízením dokladů, sociálních dávek, ubytování.
 • Budete součástí zavedeného týmu u významného poskytovatele sociálních a zdravotních služeb
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientů

ŘIDIČ/KA - ÚDRŽBÁŘ/KA

Brno

- běžné údržbářské práce (např. údržba chodítek a vozíků, vodovodních baterií, zahradního nábytku a náčiní, čištění odpadů, montáž poliček, postelí a dalšího nábytku, drobné opravy předmětů),
- ve spolupráci s vedoucím technického úseku odpovědnost za fungování a provoz objektu domova pro seniory,
- údržba zahrady a potřebné zahradnické práce (např. zalévání zahrady, střihání rostlin, odstraňování plevele, spadaného listí),
- rozvoz klientů domova pro seniory služebním osobním vozem/dodávkou k lékaři, odvoz klientů na výlety do přírody, na kulturní akce, návštěvy cukráren apod.
- spolupráce a pomoc personálu v přímé péči při každodenním chodu domova,
- dovoz a nákup technického materiálu potřebného pro údržbu domova, vybavení domova atd.


Pracovník v sociálních službách nízkoprahového denního centra

Praha
 • Budete zajišťovat praktický provoz nízkoprahového denního centra pro naše klienty - lidé bez domova.
 • Prioritně činnost "vchodaře" - tzn. zajištění služby u vchodu do střediska, komunikace, zjištění potřeb klienta, případně řešení konfliktních situací.
 • Dále různé činnosti ve středisku - jednoduchá příprava stravy, vydávání hygienických potřeb, případně dopomoc s hygienou.
 • Ke všem činnostem budete provádět základní evidenci.
 • Během celé pracovní doby budete spolupracovat s kolegyněmi/kolegy - důležitá je týmová spolupráce a komunikace

Sociální pracovník/pracovnice nízkoprahových služeb pro mladé lidi bez domova

Praha
 • Budete poskytovat podporu klientům - mladým lidem bez domova, kteří žijí v neuspokojivých podmínkách, které nejsou schopni řešit vlastními silami.
 • Klientům budete dopomáhat s vyřízením dokladů, sociálních dávek, ubytování.
 • Stanete se součástí zavedeného týmu u významného poskytovatele sociálních a zdravotních služeb.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientů.

Sociální pracovník/pracovnice terénního programu

Roudnice nad Labem

Pracovník/pracovnice v sociálních službách sociálně terapeutické dílny

Litoměřice

Praktická sestra - zkrácený úvazek

Vysoké Mýto

Náplní práce je komplexní péče o klienty Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě, včetně vedení příslušné dokumentace, komunikace s lékaři, domlouvání termínů převozu klientů k odborným vyšetřením včetně zajištění pracovníka na doprovod, spolupráce s všeobecnou sestrou, sledování zdravotního a duševního stavu klientů, aplikace předepsaných léků atd.


Aktivizační pracovník v domově se zvláštním režimem

Brno

Náplní práce je poskytování socioterapeutických činností klientům domova se zvláštním režimem. Aktivizační pracovník se během celého dne věnuje klientům domova, dbá o smysluplné trávení jejich volného času, pomáhá ale také při podávání stravy či dopomáhá klientům s hygienou.

 

Nabízíme:

 

- smyslupnou a kreativní práci s cílovou skupinou seniorů s demencí
- možnost dalšího růstu prostřednictvím vzdělávání a stáží
- zajištění externí supervize
- možnost podílet se na rozvoji služby a přinášet vlastní nápady
- zvýhodněné stravování na pracovišti poskytované vlastní jídelnou

 


Vrchní sestra/vedoucí přímé péče v domově se zvl. režimem

Brno
 • vedení týmu sester a pečovatelek v malém zařízení rodinného typu (30 lůžek) a jejich motivace
 • metodické vedení zdravotní a ošetřovatelské péče
 • zastřešení poskytování komplexní zdravotní a ošetřovatelské péče bez odborného dohledu
 • řízení a kontrola zdravotnické dokumentace
 • vykazování odbornosti 913 na zdravotní pojišťovny
 • rozpisy služeb personálu

 


Pečovatelka - Vinohrady

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.


Bytový specialista / Správce plateb - úvazek 0,5

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v novém projektu Housing Youth.

Tento projekt se bude věnovat zabydlování mladých lidí bez domova přístupem Housing First.

Bytový specialista / Správce plateb - úvazek 0,5 v projektu Housing Youth Naděje

 

Co vás čeká?

 • Celkem budete mít na starost 6 bytů.
 • Budete vyhledávat vhodné byty na volném trhu, jednat s majitelem ohledně podmínek spolupráce s projektem Housing Youth Naděje, obstarávat byty velikosti 3+1 ve spolupráci s MHMP a řešit související administrativu.
 • Budete styčnou osobou pro majitele bytů v případě stížností (řešit soužití v domě, jednat se sousedy, řešit potenciálně konfliktní situace).
 • V případě nutnosti budete ukončovat nájemní a podnájemní smlouvy s účastníky projektu.
 • Budete přijímat od nájemníků úhrady za ubytování.
 • Komunikace s nájemníky v rizikových situacích platební morálky, pravidelně informuje i klíčové pracovníky.

Sociální pracovník/ce projekt Housing first -VŠ/VOŠ sociální

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v novém projektu Housing Youth.

Tento projekt se bude věnovat zabydlování mladých lidí bez domova přístupem Housing First.

Bytový specialista / Správce plateb - úvazek 0,5 v projektu Housing Youth Naděje


Co vás čeká?

 • Společně s týmem budete vybírat vhodné klienty do projektu, dle principů Housing First.
 • Podpora klientů ve sdíleném bydlení formou Housing First v projektu Housing Youth Naděje, doba trvání projektu 3 roky
 • Práce s mladými lidmi bez domova, poskytnutí komplexní podpory v zabydlování
 • Zaměříte se na naplňování všech potřeb klientů, dle individuálních potřeb jednotlivých účastníků, včetně vhodné podpory v oblasti zaměstnanosti.
 • Budete koordinovat podporu ve vztahu k dalším pracovníkům týmu či spolupracujícím organizacím - práce v ICM týmu
 • Kapacita 6-8 klientů na 1 úvazek klíčového pracovníka.

Zubní lékař/ka - DPP

Praha

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních nevládních organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme na téměř celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi už 32 let.

V centru Prahy u Hlavního nádraží v ul. U Bulhara provozujeme nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova. Součástí je plně vybavená ordinace, pro kterou hledáme novou kolegyni/ nového kolegu pro zajištění základní činnosti služby zubního lékaře pro naše klienty – lidi bez domova.

Co vás čeká

 • 3 dny v měsíci, vždy 4 hodiny zajištění provozu zubní ambulance pro lidi bez domova (výkony extrakce zubů).

Sociální pracovník/ce terénního programu - aktivní řidič

Praha

Sociální pracovník/pracovnice nízkoprahových služeb pro lidi bez domova - terénní program = přímo v terénu (v ulicích Prahy) poskytuje pracovník osobám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem podpořit ho na cestě k zotavení. Každý den přinese něco nového. Někdy je to doprovod nebo převoz do zdravotnického zařízení, jindy vyřizování občanky a sociálních dávek. Pravidelně poskytuje poradenství osobám bez domova, monitoring a cílené vyhledávání osob bez domova.


Kaplan

Klášterec nad Ohří

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o vírudotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.