Vsetín

 
 

 

Vážení rodiče, opatrovníci,

od pondělí 25. května 2020 dochází k obnovení provozu služeb denního stacionáře na Sychrově a  sociálně terapeutické dílny v Rokytnici. 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

 
 
Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

06.04.20

V březnu 2020 zasáhla životy všech lidí v České republice rizika spojená s šířícím se onemocněním koronavirem. Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín a lidé v ní nebyli výjimkou. Je tomu spíše naopak a všechna opatření se nás dotkla mnohem více, než spousty jiných lidí.


Více...
 
Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

V březnu 2020 zasáhla životy všech lidí v České republice rizika spojená s šířícím se onemocněním koronavirem. Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín a lidé v ní nebyli výjimkou. Je tomu spíše naopak a všechna opatření se nás dotkla mnohem více, než spousty jiných lidí. Důvod je zřejmý – našimi klienty jsou lidé se zdravotním postižením. Někteří z nich jsou již v seniorském věku a někteří mají současně více chorob. V případě nákazy by tak byli jedněmi z nejvíce ohrožených.

 

Proto jsme od počátku výskytu nemoci na území republiky realizovali a realizujeme množství opatření, abychom co nejvíce ochránili nejen naše klienty, ale i zaměstnance. Z rozhodnutí Vlády jsme zcela uzavřeli služby denních stacionářů a sociálně terapeutických dílen. Klienti pobývají doma se svými rodinami a my jsme s nimi v pravidelném kontaktu, ať už po telefonu nebo třeba na Skypu. Ani pro ně není situace jednoduchá, proto jim na dálku poskytujeme veškerou možnou podporu. Klientům dílny v případě jejich zájmu také posíláme „práci na doma“, kterou měli v dílně nedokončenou a mohou se tak ve volných chvílích doma věnovat tomu, na co byli ve službě zvyklí. Pracovníci dílny se zapojili do šití roušek pro naše vlastní potřeby, ale i pro potřeby dalších zařízení sociálních služeb na území našeho kraje.

 

Nepřetržitou službou, i přes malá omezení, zůstává terénní služba osobní asistence.  Zde jsme museli uskutečnit řadu opatření, tak, abychom eliminovali mnohá rizika, jak pro klienty, tak pracovníky této služby.

 

O poznání složitější je situace v pobytových sociálních službách, v našem případě v domově pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení. V těchto službách je stanoven úplný zákaz návštěv, přestali docházet všichni naši externí spolupracovníci, minimalizovali jsme pohyb pracovníků i klientů v rámci těchto služeb, klienti domova nemohou vycházet mimo areál zařízení. Naší velkou výhodou v této nelehké situaci je poměrně velká zahrada, kterou domov disponuje, klienti tak mohou při pěkném počasí trávit i čas venku, což se stalo teď důležitějším než kdy dříve. Usilujeme také o to, aby naši klienti nebyli v sociální izolaci, a tak jsou v pravidelném kontaktu se svými rodinami a opatrovníky. Telefon a Skype se v těchto dnech stali našimi pravidelnými pomocníky.

 

Abychom minimalizovali rizika nákazy v našich službách, podnikli jsme řadu opatření. Pořídili jsme množství ochranných a dezinfekčních prostředků, zajistili dostatečné zásoby potravin a hygienických pomůcek, klientům i zaměstnancům jsme zabezpečili mimořádný přísun vitamínů. Vzhledem k úplné absenci nebo výraznému zpožďování zásobování sociálních služeb ze strany státu jsme naprostou většinu opatření provedli vlastními silami, na vlastní náklady a za pomoci našich spolupracovníků a příznivců.

 

V první řadě proto chceme poděkovat všem, kdo pro nás šili bavlněné roušky, které byly v prvních dnech až týdnech ty jediné, co jsme měli k dispozici. Dále děkujeme firmě BC Logistics, a.s., která nám z vlastní iniciativy darovala 20 litrů tolik potřebné dezinfekce. Za rychlou finanční pomoc děkujeme Nadaci ČEZ, díky níž můžeme pořídit další ochranné a dezinfekční pomůcky. Pomoc poskytly i jiné firmy, které samy čelí ekonomickým problémům, souvisejícím s pandemií. Od společnosti PWO jsme obdrželi 40 ks respirátorů, lakovna HAJDÍK v současné době pro naše pracovníky chystá ochranné štíty.

 

Pomoc všech lidí a firem je pro nás v těchto nelehkých časech neocenitelná a zároveň velkým povzbuzením, že na to nejsme sami a máme kolem sebe lidi, kteří, i když jsou sami v těžké situaci, dokáží nabídnout pomoc ostatním. Děkujeme a věříme, že nám svou přízeň zachováte i nadále. Budeme ji potřebovat.


Méně...
 
Rok 2019 je za námi

Rok 2019 je za námi

09.01.20

 

 


Více...
 
Rok 2019 je za námi

 

V roce 2019 jsme ve Vsetíně a okolí pomáhali celkem 47 lidem se zdravotním znevýhodněním. Lidem, kteří využívají dvou ambulantních služeb denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici a jedné terénní služby, osobní asistence. Přitom rozsah celkově poskytované podpory v tomto roce dosáhl celkem 15 742 hodinBěhem uplynulého roku se nám podařilo nalézt, anebo udržet uplatnění na pracovním trhu, 8 lidem s hendikepem. 

 

Ale nejsou to jen čísla, která vyjadřují, kolika lidem a v jaké míře jsme pomohli. Sami jsme dost překvapeni, jak nabitý to byl rok. Posuďte sami. 

 

Podařilo se nám zajistit bezplatné osmiměsíční canisterapie a muzikoterapie pro lidi, kteří docházejí do denního stacionáře na Sychrově.

 

Společně s dalšími organizacemi a školami, které doprovázejí děti a dospělé s poruchou autistického spektra, se nám v Den porozumění autismu podařilo zvýšit povědomí o životě lidí s tímto výjimečným vnímáním světa.

 

V rámci sociálních služeb, které nabízejí pomocnou ruku obyvatelům Valašska a Horního Vsacka, jsme byli součástí prvního veletrhu sociálních služeb v Novém Hrozenkově.

 

Převzali jsme osobní vůz Citroën Berllingo s bezbariérovou úpravou, který umožňuje příležitostnou dopravu lidí využívající služeb denního stacionáře a osobní asistence. 

 

Již tradičně jsme na vsetínském Dni Země předvedli výrobky, které vznikají v rokytnické terapeutické dílně, kde využíváme různé, již jednou použité materiály, tak aby byly k potěše oka, ale i k dobrému pocitu z šetrného zacházení s přírodou.

 

Na dvou místech ve Vsetíně jsme představili veřejnosti výstavu velkoformátových fotografií přibližující příběhy lidí se znevýhodněním, kteří díky podpoře služby osobní asistence mohou žít samostatný a především kvalitní život. 

 

Poprvé jsme se zúčastnili jedinečného Mental Power Prague Film Festival, kdy v nesoutěžní sekci byl oceněn i náš krátký film, na který jsme hrdí: https://www.youtube.com/watch?v=Y8898fXvFh8.

 

Již po čtvrté jsme Vsetínu nabídli osvětovou akci Týden s NADĚJÍ, zaměřenou na destigmatizaci lidí s hendikepem a těší nás, že se do podpory i samotné realizace akce zapojili vsetínské subjekty i jednotlivci, kteří integraci lidí s hendikepem přijali za vlastní.

 

V rokytnické terapeutické dílně se podařilo dovybavit řemeslnou dílnu stroji a nářadím tak, aby rozvíjela pracovní potenciál lidí s hendikepem, a stala se tak místem, kde si zlepšují své možnosti při uplatnění na trhu práce. Navázali jsme spolupráci s firmou Štokrle a začali pro ně kompletovat dřevěné stoličky.

 

Podařil se nám zorganizovat první třídenní tréninkový pobyt lidí s hendikepem, kde jsme si měli možnost vyzkoušet nácvik samostatnosti a trénink navazování běžných mezilidských vztahů.

 

Na zahradě sychrovského denního stacionáře vznikla bezbariérová terasa s terapeutickým chodníkem, díky níž se podařilo rozšířit aktivní venkovní prostor pro lidi se středně těžkým a těžkým hendikepem.

 

V rokytnické terapeutické dílně jsme konečně docílili vzhlednosti, pohodlí a diskrétnosti šatních prostor.

 

Uspořádali jsme první volnočasový kurz společenského tance a etikety, který vedl nejen ke zlepšení postavení lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve společnosti, ale i k rozšíření okruhu přátel těchto lidí.

 

Dovybavením sychrovského stacionáře jsme zajistili nerušený odpočinek a intimní prostředí pro každého z klientů.

 

Uspořádali jsme na vsetínském zámku další Galavečer NADĚJE, na kterém jsme se neformálně setkali s lidmi, kteří využívají našich služeb a jejich blízkými. Užili jsem si společnou zábavu a zatančili si. Ocenili jsme úspěchy a poděkovali našim dobrovolníkům.

 

Účast na benefiční akci Dětské vánoční městečko, jejíž výtěžek je tradičně určen pro dítě s hendikepem, nebylo jen poděkováním za podporu veřejnosti za celoroční sbírky pro NADĚJI, ale zároveň i inspirací pro naše děti k dárcovství a sounáležitosti s potřebnými.

 

O dofinancování služby osobní asistence, která je pomyslnou vstupenkou do běžného života lidí s hendikepem, se v závěru roku postaral benefiční Štěpánský večer vsetínské restaurace.

 

Velmi si ceníme navázání spolupráce s novými subjekty, pro které se stáváme rovnocennými  partnery. I díky nim se nám postupně daří přesvědčit veřejnost, že svět, ve kterém společně žijeme, je rozmanitý a pro nás všechny jen jeden. Velké uznání patří také všem, kteří pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či prostředky.

 

Pro rok 2020 máme naději, že bude pro naše služby a lidi, jimž pomáháme, rokem nových příležitostí a výzev. S přesahem i mimo sociální služby doufáme, že se pro nás všechny ponese v duchu odkazu paní Milady Horákové, jejíž slova jsou i po 70 letech platná:

 

 „Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti, zájmy a tužby těch ostatních. Neříkej nikdy nad žádnou věcí: do tohohle mi nic není. Všechno tě musí zajímat a hlavně o všem musíš hloubat, porovnávat, dávat si jednotlivé jevy dohromady. Člověk nežije na světě sám - v tom je veliké štěstí, ale také ohromná povinnost. Ta povinnost je v prvé řadě v tom nebýt a nečinit se výlučným, tedy splynout s potřebami a cílem ostatních.“

 

My víme, že těch, kteří chodí po světě s očima i srdci otevřenými, je stále více.

 

Jmenovitě děkujeme za podporu v roce 2019:

 

nadaci ČEZ za pomoc s pořízením osobního vozu s bezbariérovou úpravou

 

nadaci TESCO a zákazníkům tohoto obchodního řetězce v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, kteří v 6. kole společně pomohli zajistit bezplatné terapie pro klienty denního stacionáře a v 7. kole dovybavit řemeslnou dílnu

 

společnosti Austin Detonator za pomoc s realizací bezbariérové terasy denního stacionáře na Sychrově a úpravou řemeslné dílny v Rokytnici

 

společnosti CABOT za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti Climax za pomoc s vybavením úložných prostor a zastiňujících prvků denního stacionáře na Sychrově

 

společnosti DEZA za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti Galvamet za celoroční podporu, příležitosti a posun v tom, co všechno v terapeutické dílně dokážeme

 

společnosti Glass service za stálou a výraznou podporu rokytnické terapeutické dílny

 

společnosti Kajaku za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti Lakovna Hajdík, která nám dlouhodobě pomáhá s potřebným vybavením řemeslné dílny

 

společnosti LT stone za pomoc s realizací bezbariérové terasy na Sychrově

 

společnosti PWO za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti ŠPaS za pomoc s úpravou řemeslné dílny

 

společnosti TES za pomoc s obnovou a dovybavením zařízení rokytnické terapeutické dílny

 

individuálním dárcům, kteří každý měsíc zasílají finance ve prospěch lidí s hendikepem

 

paní Mileně Šmigurové za postoj k lidem s mentální a kombinovaným hendikepem, ke kterým si našla cestu, za způsob komunikace i snahu pochopit jejich vnitřní svět

 

panu Renému Tovaryšovi nejen za uspořádání tří veřejných sbírek během jednoho roku, které pomohly lidem využívajícím tři služby vsetínské NADĚJE, ale i za výraznou a dlouhodobou podporu

 


Méně...
 
Žít aktivně i s handicapem

Žít aktivně i s handicapem

13.12.19
 
Více...
 
Žít aktivně i s handicapem

 

V denním stacionáři na Sychrově, kromě zajištění základních životních potřeb lidí se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným hendikepem, pracujeme nejen na aktivaci těchto lidí, ale zároveň se snažíme o vytvoření prostředí, které pro ně bude bezpečným a příjemným místem, kde se budou cítit dobře. Jednou z prostor, kterou máme k dispozici, je relaxační místnost, kde mohou naši klienti odpočívat nebo se věnovat individuálním aktivitám, když se zrovna necítí na to být ve skupině lidí, ale potřebují své soukromí a pocit bezpečí. Naše relaxační místnost měla ale velké rezervy. Potřebovala zútulnit, dovybavit a strukturovat tak, aby lépe odpovídala potřebám klientů. Díky podpoře vsetínské společnosti Climax jsme pořídili velkou skříň pro uložení veškerých pomůcek, a také funkční paravány pro zajištění většího soukromí pro klienty.

 

 

 

V další fázi bychom našim klientům chtěli poskytnou pomůcky, které jim dopomohou k samostatnosti, pro osoby s pohybovým omezením i vhodný nábytek, důstojné polohovací pomůcky a v neposlední řadě aktivity, do kterých se mohou zapojit i lidé s nejtěžším postižením.

To vše je součástí  projektu „Žít aktivně i s handicapem“, se kterým jsme byli zařazeni do programu „ČSOB pomáhá regionům“, kde můžete až do 6. 1. 2020 podpořit některý z projektů Vámi blízkých.

V každém kraji dostanou 4 projekty darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu tak ČSOB rozdělí potřebných 150 000 Kč. Přičem, čím více financí vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB.více financí vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB!

Zamlouvá-li se Vám ten, ze vsetínské Naděje, klidně jej podpořte a umožníte tak prožít aktivní dny lidem s těžkým hendikepem.

 

Tento projekt můžete podpořit kliknutí na odkaz níže, na následné kliknutí na tlačítko "PŘISPĚT" nebo  banovním převodem na účet, uvedeném na letáku. V takovém případě zadávejte i číslo variabilního symbolu. Přispívat lze do 6. 1. 2020.  

Předem děkujeme za Vaši podporu

 

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/439-zit-aktivne-i-s-hendikepem

 

 

 

 


Méně...
 
Byli jsme v gala

Byli jsme v gala

10.12.19

V pátek 6. 12. se v prostorách Zámku Vsetín sešli lidé s hendikepem, jejich rodiny a pracovníci Naděje. Na již tradičním Galavečeru


Více...
 
Byli jsme v gala

V pátek 6. 12. se v prostorách Zámku Vsetín sešli lidé s hendikepem, jejich rodiny a přátelé i pracovníci Naděje, a to ve slavnostním oděvu i náladě. Na již tradičním Galavečeru vsetínské Naděje si připomínáme, co vše se během roku událo, podařilo, a co nás do budoucna ještě čeká. V rámci večera  došlo jak na ocenění namáhavé, ale smysluplné práce těch, kteří s lidmi s hendikepem pracují, tak i na poděkování dobrovolníkům, pro které je přirozeností pomáhat druhým. Tento večer však patřil zejména lidem s hendikepem, kterým chceme i tímto způsobem pomoci se zapojováním do společnosti, aby mohli dělat běžné věci, jako lidé bez postižení. Setkávat se s vrstevníky, žít aktivním životem, pobavit se a zatančit si. To vše se nám snad povedlo. Zahájení Galavečera se ujala paní Milena Šmigurová společně s uživateli vsetínských sociálních služeb s připravenou slavnostní polonézou a několika tanci, které se  lidé s hendikepem naučili ve svých vůbec prvních tanečních. Součástí programu byla také Led show rožnovských Histerek a ukázka standardních tanců vsetínského Tancklubu. Málokoho pak nechala sedět hudební produkce pana Bolka Vjaclovského, který svým živelným vystoupením rozproudil celý sál a umožnil začínajícím i pokročilejším zpěvákům projev přímo na pódiu. Zkrátka, byl to skvělý večer za uvolněné a bezprostřední atmosféry, plné spontánního veselí.  O vydařenou páteční akci vsetínské Naděje se zasloužila řada sponzorů, bez jejichž pomoci by nebylo možné tento Galavečer uskutečnit.

Velké a srdečné díky patří:

Aeroteam, Vsetín

Block,  Valašské Meziříčí

Coleman S.I., Vsetín

Denní bar Na Pančave, Vsetín

DK Vsetín

Domácí potřeby, Valašské Meziříčí

EKOKOČKA, Vsetín

Elipse, Vsetín

Fashion H textil, Vsetín

GUFEX s.r.o. Kateřinice

H & B REAL, Vsetín

HM Ogaři, Malá Bystřice

Hobby Jana, Valašské Meziříčí

Keramika Dub, Valašské Meziříčí

Knihy a učebnice Pavel Kalouš Vsetín

Květinářství Speciál Vsetín

L´aroma, Vsetín

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Město Vsetín

Obchůdek U Jany, Valašské Meziříčí

Papírnictví U Dvou pastelek, Valašské Meziříčí

Pekárna Střelná, Vsetín

Robe, Valašské Meziříčí

Řeznictví a uzenářství Jan Černocký, Vsetín

Salón JANA kadeřnictví, Vsetín

Schwarz Trade, Valašské Meziříčí

SONS masáže, Vsetín

Stolařství Libor Děckuláček, Kateřinice

Štokrle

Veselé dárky, Vsetín

ViniSapori, Vsetín

Vše pro dům a zahradu, Poličná

Zdraví od Anděla, Valašské Meziříčí

Železářství Kumbár, Vsetín


Méně...
 
Tak trochu jiné taneční

Tak trochu jiné taneční

28.11.19

Náš přístup k práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením staví na respektu k lidským právům, na aktivní


Více...
 
Tak trochu jiné taneční

Náš přístup k práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením staví na respektu k lidským právům, na aktivní pomoci při začleňování do přirozeného prostředí a na podpoře samostatnosti a nezávislosti. I proto byl nejen pro klienty Naděje, ale i ostatní uživatele sociálních služeb zorganizován kurz společenského tance a etikety, který probíhal po dobu víc, jak dvou měsíců, v nově zrekonstruovaném vsetínském tanečním sále v Kotovu. Průvodkyní i učitelkou se stala mistryně ve svém oboru, paní Milena Šmigurová, které patří  obrovský dík, za to, že si k lidem s mentální a kombinovaným hendikepem našla cestu, způsob komunikace i snahu pochopit jejich vnitřní svět. Společně s účastníky kurzu pracovala nejen na taneční choreografii, ale také na zlepšování komunikace a společenského chování i péči o sebe. Závěrečná kolona měla díky zahajovací polonéze i vystoupení členů Tancklubu Vsetín slavnostní atmosféru a zároveň byla i milým rodinným a přátelským setkáním, které se neslo v duchu neuvěřitelné energie, radosti i nadšení z tance. Cílem tohoto projektu bylo podpořit lidi s mentálním postižením v rozšíření jejich okruhu přátel a rozvíjení sociálních dovedností, které jim umožní zlepšit jejich postavení ve společnosti. Budeme doufat, že se nám do budoucna podaří navázat obdobným kurzem a zároveň oslovit i více dobrovolníků, kteří by na těchto kurzech zajišťovali doprovod. Určitě stojí za to vidět všechny ty tanečnice a tanečníky, jak se na každé lekci stávají sebevědomějšími, v reakcích i pohybech, přičemž na parketu se jakoby stírají problémy s hybností i projevy! To, je asi hlavní motivace, proč ve vyhledávání volnočasových aktivit pro lidi s hendikepem budeme pokračovat i nadále.Méně...
 
Nová terasa na Sychrově

Nová terasa na Sychrově

16.10.19

Součástí denního stacionáře na Sychrově je poměrně rozlehlá zahrada, která umožňuje nejen klidné posezení, ale v případě


Více...
 
Nová terasa na Sychrově

Součástí denního stacionáře na Sychrově je poměrně rozlehlá zahrada, která umožňuje nejen klidné posezení, ale v případě příznivého počasí i nejrůznější venkovní aktivity. Nerovný travnatý povrch, který lidem bez poruchy hybnosti nijak nevadí, se zato stává oříškem pro lidi využívající invalidní vozík i jiné kompenzační pomůcky. Proto, abychom nemuseli i v krásných letních dnech trávit čas pouze v interiérech stacionáře, jsme přemýšleli, měřili, počítali a koncem loňského roku jsme oslovili vsetínskou firmu Austin Detonátor s participací na projektu zahradní terasy na Sychrově.

Austin nás v tomto projektu podpořil krásnou částkou 20 000 Kč O něco později se podařilo získat zbývající prostředky z veřejné sbírky, která probíhala v Radegastovně u Lva, jejíž výtěžek se za výrazné finanční podpory samotné restaurace vyšplhal na 26 012 Kč.

Po nezbytných povoleních jsme se mohli pustit do výstavby. Nejtěžším úkolem asi bylo sehnat pracanty, kteří by v plné stavařské sezóně měli prostor na výstavbu terasy a nezruinovali nás. Navíc, zahrada je ze všech stran pevně oplocená, bez možnosti jakéhokoliv příjezdu mechanizace, což dalo v parném létě pořádně zabrat. Nicméně, podařilo se. Terasa byla hotová, tak už jen zbývalo dokončit terénní úpravy. 

A v tom nás to napadlo. Co kdybychom terapie, které klientům zprostředkováváme prozatím jen v interiérech stacionáře, přesunuli i do venkovních prostor. Nemysleli jsme jen na aktivity, které by se daly realizovat od stolu, ale co využít mírný val, který kolem terasy vznikl?  

Co takhle vytvořit chodník pro bosé nohy? Stimulace akupresurních bodů, jimiž jsou plosky nohou doslova poseté, podporuje krevní oběh, posiluje imunitní systém a má prokazatelně blahodárný vliv na zdraví a psychiku. A to se může vždycky hodit, obzvláště nám, ve stacionáři! Na sklonku léta jsme tedy vyšli k řece Bečvě, kde jsme si nasbírali oblázky, do lesa pro ostatní přírodniny a požádali Uhlobeskyd o příznivější cenu kameniva.

Za několik týdnů práce, se kterou nám pomohli lidé z rokytnické terapeutické dílny (Chlapi, děkujeme!) vznikl devítimetrový chodník, skládající se z polí naplněných pískem, dřevěnými špalíky, oblázky, kůrou, jemným kamenivem, šiškami, dřevěnými dlaždicemi, klacky a jehličím. Chtěli jsme prostě našim bosým nohám v různých nerovnostech dopřát rozličnou škálu stimulačních a hmatových vjemů. A jelikož myslíme i na ty, kteří chodník nemohou využívat,  připravujeme hmatový panel, který jim umožní zažívat to, co ostatním chůze naboso.

Nyní, za podzimního sluníčka využíváme nové terasy k nejrůznějším aktivitám, ale už teď se těšíme na příchod teplých dnů, kdy se projdeme po našem chodníku pro bosé nohy a zastimulujeme si :o)

Tak se nám na Sychrově podařilo rozšířit aktivní venkovní prostor denního stacionáře. A tím, že jsme si chodník vyrobili svépomocí, jsme na něj i právem pyšní. 

 

 

Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem, kteří realizaci terasy podpořili. Radegastovna U lva, Austin Detonator , LT Stone, Uhlobeskyd. Děkujeme!

 Méně...