Česká Třebová - NZDM - Borek

 
 

Poslání a cíle

Poslání NADĚJE

Posláním NADĚJE (Stanovy NADĚJE přijaté 5.června 2013) je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. K naplnění svého poslání užívá NADĚJE soustavu svých služeb. Hlavní princip sociální práce vyjadřuje výstižně následující text:

 

"Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. (Bible, Evangelium podle Matouše 25,35-36)

 

Poslání služby

Posláním Střediska NADĚJE Česká Třebová – Borek je nabídnout dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let na základě křesťanských principů lásky a pomoci bližnímu smysluplné využití volného času v bezpečném prostředí a pomoci jim překonávat bariéry mezi minoritní a majoritní společností.

 

Cíl

Hlavním cílem NZDM je zajistit smysluplné využití volného času pro děti a mládež ze sídliště Borek, zlepšit kvalitu jejich života a tímto zabránit sociálnímu vyloučení.

 

Další cíle

  • zvýšit sociální schopnosti a dovednosti uživatele

  • podporovat uživatele při zvládání obtížných životních situací

  • poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou či sociální podporu během pobytu v zařízení

  • předcházet nebo snížit zdravotní rizika vyplývajících z jejich způsobu života 

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo společensky nežádoucími jevy.

 

Službu neposkytujeme osobám akutně nemocným a osobám které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo které se chovají agresivně.

 

Kapacita

Okamžitá kapacita je 40, tedy v jednom okamžiku můžeme poskytnout službu maximálně 40 klientům.