Litomyšl

 
 

Poslání NADĚJE

Posláním NADĚJE (Stanovy NADĚJE přijaté 5.června 2013) je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. K naplnění svého poslání užívá NADĚJE soustavu svých služeb. Hlavní princip sociální práce vyjadřuje výstižně následující text:

 

"Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. (Bible, Evangelium podle Matouše 25,35-36)

 

Poslání služby

Posláním NZDM Naděje Litomyšl je nabídnout a poskytnout dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích. Doprovázet je tak obdobím dětství a dospívání.  Nabídnout jim bezpečný a podnětný prostor pro trávení volného času a pozitivní změnu jejich životního stylu. Sociální pomoc vychází z křesťanských principů lásky a pomoci druhým. 

 


POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • základní sociální poradenství

 

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita služby je 30 dětí. Týdně proběhne v NZDM přibližně 80 kontaktů.

 

FREKVENCE SLUŽBY

 

Středisko nabízí službu 4x týdně. Služba NZDM kopíruje průběh školního roku; v průběhu roku probíhá v odpoledních hodinách, o prázdninách v dopoledních.

 

Cíl

1.   Oslovit děti a mládež.

2.   Pomoc, podpora a bezpečný prostor při řešení nepříznivé životní situace.

3.   Předcházení a snižování sociálních a zdravotních rizik vyplývajících   z životního stylu. 

4.   Zajištění podnětného prostředí s motivací k aktivnímu trávení volného času. 

 

Cílová skupina

 

Službu poskytujeme 

dětem a mládeži z Litomyšle a okolí ve věku od 6 do 18 let, které jsou nebo mohou být ohroženy nepříznivou životní situací, např.:

 • konflikty se – školou, rodinou, vrstevníky, partnerem/kou, zákonem (šikana, nezákonné užívání návykových látek, agresivita směřovaná ke klientovi, k okolí a k sobě samému, konfliktní situace s blízkými osobami, aj.)
 • zažité negativní zkušenosti (rasismus, šikana, domácí násilí, zanedbávání péče o klienty ze strany rodičů, alkoholismus, gamblerství a jiné závislosti v rodinném prostředí, výchova v náhradní nebo neúplné rodině aj.)
 • potížemi s běžným způsobem trávení volného času  (např. s pravidelnou docházkou, s dodržováním pravidel, s výběrem smysluplné aktivity, rodina neposkytne podporu a finanční prostředky, bezcílné potulování po ulicích, negativní vliv vrstevnické skupiny, experimentování s návykovými látkami, vandalismus, vyvolávání bezpředmětných konfliktů, pěstování závislostí na PC, mobilních telefonech, aj.)

 

Službu neposkytujeme

 • Zájemce nespadá do cílové skupiny:
  • zájemce o službu potřebuje jiný typ sociální služby než je zařízení či pracovník schopen nabídnout,
  • zájemce nespadá do věkové kategorie cílové skupiny.
 • Zájemce má specifické potřeby, které není možné v zařízení uspokojit (např. zájemce s tělesným postižením potřebuje osobního asistenta).
 • Zájemce, svým chováním, zdravotním stavem ohrožuje vlastní bezpečí nebo bezpečí svého okolí.
 • Se zájemcem o službu byla v době kratší než 6 měsíců ukončena smlouva o poskytování služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze spolupráce.