Mladá Boleslav

 
 

Misijní program

 Misijní program

Všechny pobočky

Misijní program (od roku 1990) je naplněním stanov Naděje a pilířem veškerých jejích aktivit. Vychází z přesvědčení, že k charitativní pomoci a sociální službě je potřebné přidat i pomoc duchovní. Křesťanská pastorační péče podle konfese klientů a misijní služba je součástí práce ve všech pobočkách. Naděje udržuje v místech svého působení vztahy s místními církvemi a jejich duchovními i laiky.

Misijní program se prolíná celou činností Naděje a je podstatou všeho našeho snažení. Misii nechápeme jako násilné vnucování našich idejí, ale zvěstování radostné zprávy o Bohu a Ježíši Kristu. Toto zvěstování jde ruku v ruce s úsilím o pomoc potřebným lidem v jejich tělesných a materiálních potřebách.

Na počátku v uprchlických táborech a v prvních letech činnosti v Praze jsme díky domácím i zahraničním dárcům rozdali několik tisíc Evangelií, stovky Nových zákonů a celých Biblí a mnoho jiné křesťanské literatury nejen v českém a slovenském jazyce, ale také v ruštině, rumunštině, ukrajinštině, bulharštině, angličtině, němčině, albánštině, francouzštině, dokonce i v tatarštině, mongolštině a dalších jazycích.
misijní
Od počátku činnosti Naděje se konají pravidelná bohoslužebná shromáždění. Každou neděli se v Praze ve středisku pro bezdomovce scházejí lidé, kteří mají o evangelium zájem. Pravidelné pobožnosti se konají v Domech pokojného stáří, klientům se kromě pravidelných bohoslužeb nabízí možnost dopravy do místního kostela. Staré, postižené a opuštěné lidi navštěvují na jejich přání duchovní pastýři podle jejich konfese.

Prevenci sociálně patologických jevů, zejména mezi mladými lidmi, má za cíl misijní práce ve střediscích pro děti a mládež, ale také dobrovolnické skupiny. Nejen profesionální kazatelé, i mnozí z našich spolupracovníků se snaží v každodenních rozhovorech s klienty vyprávět způsobem přiměřeným jejich schopnostem o lásce Ježíše Krista ke všem lidem. Pro zájemce o hlubší studium Písma se konají biblické hodiny.

V roce 2001 vydala Naděje ojedinělý Slovník křesťanských pojmů pro neslyšící ve formě knihy s videokazetou. Pojmy obsažené v tomto slovníku, které v dosud vydaných slovnících pro neslyšící většinou chybějí, mají napomoci i neslyšícím přijmout zvěst o Ježíši Kristu a jeho nabízeném království.