Brno - Pečovatelská služba

 
 

Poskytujeme

Pomoc a podpora, která je pečovatelskou službou klientům poskytována, je individuální, pro každého klienta se míra potřebné pomoci a podpory domlouvá při jednání sociální pracovnice se žadatelem.

 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zahrnuje poskytovaná sociální služba následující činnosti:

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
Pečující personál zajišťuje pomoc při oblékání a svlékání klientů včetně asistence při aplikaci speciálních pomůcek.

U hůře pohyblivých klientů zajišťují pracovníci pomoc a podporu při samostatném pohybu klienta (zejména pomoc při vstávání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při změnách polohy na lůžku a při použití polohovacích či fixačních pomůcek, pomoc při manipulaci s předměty denní potřeby, při pohybu ve vlastní domácnosti i mimo ni).

Sociální pracovník poskytuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách či postupech, které samostatný pohyb usnadňují, a pomáhá při zajištění výpůjčky potřebných pomůcek.

V případě potřeby dohlíží pečující personál nad užíváním léků klienta či zajistí přivolání lékařské pomoci. Poskytuje klientům informace týkající se péče o zdraví a bezpečí (např. prevence pádů i jiných zranění, informace o nabídce pomůcek pro přivolání pomoci, o postupech při nutnosti ošetření drobného zranění, informace o zásadaách zdravého stravování atd.).

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
Ošetřující personál pomáhá v případě potřeby klientům ve všech úkonech denní hygieny – při ranní či večerní hygieně, při mytí celého těla a při následném ošetření pokožky, při péči o ústní dutinu, při péči o vlasy a nehty, při použití toalety včetně výměny pomůcek pro inkontinenci i při hygieně kompenzačních pomůcek (např. čištění brýlí a naslouchadel, výměna baterií v naslouchadle atd.).

 

POSKYTNUTÍ STRAVY, POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
Klienti mohou využít pomoc pracovníků při sjednání dodávky stravy z restauračního či jiného stravovacího zařízení, pečující personál pomůže klientovi v případě potřeby s výběrem stravy z jídelního lístku. Také je možné využít pomoc při přípravě a podání jídla a pití pracovníkem přímo v domácnosti klienta a s přípravou stravy tak, aby byla pro klienta vhodná ke konzumaci (nakrájení, oloupání, pomletí,...).

Pro klienty, kteří bydlí v blízkém dosahu stravovacího zařízení NADĚJE v Brně - Bohunicích, nabízíme možnost donášky obědů, které jsou připravovány přímo ve stravovacím zařízení NADĚJE.

Sociální pracovník poskytuje informace o tom, jaké pomůcky mohou klientovi usnadnit konzumaci jídla a pití a pomáhá při pořízení vhodných pomůcek.


POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

Pracovnice pečovatelské služby pomůžou klientům se zajištěním úklidu a údržby jejich domácnosti, s péčí o prádlo a obuv, se zajištěním nákupu. Tyto úkony mohou být dle konkrétní situace daného klienta zajištěny formou dopomoci s provedením úkonu, nebo formou zprostředkování kontaktu s odbornými firmami, které danou službu poskytují. Klientům poskytujeme také pomoc a podporu při obsluze domácích spotřebičů a při nakládání s odpady.

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Naše klienty podporujeme v navazování a udržování společenských kontaktů, pomáháme s orientací v čase, místě i osobách. Klienti mohou využít naši pomoc a podporu v rámci využívání běžných veřejných služeb (zajistíme např. doprovod do obchodu, na poštu, do banky apod.). Pracovníci podporují klienta v komunikaci, zaměřují se na udržení dostatečné slovní zásoby klienta.

Klienty podporujeme v oblasti jejich seberealizace, sociální pracovník pečovatelské služby může klientovi pomoci s vyhledáním informací týkajících se možností trávení volného času, informací o možnosti výpůjčky či pořízení knih nebo časopisů s tematikou, která klienta zajímá atd.

 

ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, DOPRAVA ZAPŮJČENÉ POMŮCKY, MONTÁŽ ZAPŮJČENÉ POMŮCKY
V nasí půjčovně kompenzačních pomůcek, která je součástí střediska pečovatelské služby, je možné si zapůjčit různé druhy kompenzačních pomůcek. V případě zájmu klienta poskytneme dle provozních možností také dopravu a montáž zapůjčených pomůcek.

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V případě potřeby zajistí sociální pracovník pečovatelské služby poradenství související s finanční a majetkovou oblastí - vyhledá a poskytne informace nebo kontakty na odborníky pro danou oblast (např. řešení dluhů či exekucí, právní rady týkající se uzavírání smluv či nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod). Vyhledá a zajistí spolupráci s dalšími odbornými službami (např. domácí ošetřovatelská péče, domovy pro seniory, hospicová péče apod.). Pomůže i v případě ztráty či skončení platnosti osobních dokladů. Potřebné informace sociální pracovník poskytne také v případě, že má klient zájem účastnit se voleb nebo pokud potřebuje chránit svá práva (např. v oblasti občanských sporů, odvolání se proti rozhodnutí veřejných orgánů, pomoc v případě domácího násilí atd.).

 

PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
V případě klientů spadajících do cílové skupiny rodin s dítětem (dětmi) zajistíme pomoc s péčí o děti, při plnění školních povinností dětí (doprovod do školního zařízení, podpora při přípravě do školy, zajištění doučování) atd. Sociální pracovník poskytne informace týkající se návazných sociálních či zdravotních služeb, poradenských subjektů, speciálních pomůcek a dalších odborných služeb, které souvisejí s péčí o děti.