Písek

 
 

Zprávy z akcí

Prázdninové vzdělávání prožitkem

Prázdninové vzdělávání prožitkem

16.03.23

Pomáháme již řadu let s mimoškolní přípravou. Klienti NZDM Ostrov si zde mohou procvičovat probírané jevy z různých předmětů, psát domácí úkoly, připravovat se na písemné práce či zkoušení, pomůžeme se čtením knihy a přípravou referátu z ní, nacvičíme i přednes básní.


Více...
 
Prázdninové vzdělávání prožitkem

Sociální služba NZDM Ostrov nabízí podmínky pro přiměřené vzdělávání, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, probíráme preventivní témata. Vědomosti, přijaté zážitkovou pedagogikou, si obvykle dlouhodobě pamatujeme a snadno či lépe si je vybavujeme.  Program jarních prázdnin  byl proto tvořen se zaměřením na rozvoj a vzdělávání interaktivní formou, aby si nově získané poznatky z mimoškolní přípravy mohli klienti spojit prožitkem, který přináší důležitou zkušenost.

Aktivity prvního dne jarních prázdnin byly spojeny s relaxační procházkou k písecké teplárně. Po příchodu se nás ujal vedoucí provozu Michal Kápl, který nám velmi příjemně a srozumitelně přednášel v průběhu exkurze teplárnou. Navštívili jsme všechny úseky, které jsou důležité pro zajištění tepla pro celé město Písek. Prvním úsekem bylo zpracovávání přivezené biomasy. Měli jsme možnost nahlédnout do procesu, kdy je biomasa přemisťována po pásech ke kotli a následně spalována. Poté jsme se přesunuli kolem pověstného teplárenského komína do části, kde je vykládáno uhlí z vlaku. Během prohlídky jsme také viděli nádoby s chemií, regulující pH. Navštívili jsme také velín, kde nám byly představeny počítačové programy, které řídí celý chod teplárny. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na dětském hřišti.

I v úterý jsme chtěli klientům ukázat, že vzdělávání a získávání nových dovedností může být zábava a  společně s klienty jsme navštívili píseckou Sladovnu s lektorovanou lekcí v Animáriu. Lektor Tomáš nám v Animáriu všem skvěle přiblížil svět animace a kouzlo kreslených filmů. Jak se stane, že nakreslená postavička na papíru nebo dřevěná loutka ožije a může se hýbat? Animování jsme si vyzkoušeli na sedmi různých stanovištích. Klienti si mohli vyzkoušet rozhýbat nakreslené obrázky na papíru či loutku, tvořit obrazce a postavičky z barevných magnetických tvarů, využít své tělo a nafotit na tablety postupný pohyb a vytvořit tím krátký příběh. Některé příběhy byly opravdu kreativní, viděli jsme například hromadnou autonehodu, prince bojovat s drakem, postavičky z barevných tvarů, jak hrály fotbal nebo animované fáze růstu stromu. Čas strávený v Animáriu rychle utekl a klienti byli z programu nadšení. Budeme se společně těšit na další dobrodružství ve Sladovně.

 

Čtvrtý den prázdnin jsme absolvovali vzdělávací lekci v Městské knihovně na téma „Lidské tělo“, což byla látka prvouky našich třeťáků. Lektorka Ivana Čabrádková měla připravený poutavý program ušitý na míru našim klientům. V první části si povídala s dětmi o lidském těle a jeho částech a pak přes dataprojektor promítala kostry zvířat a děti měly poznat, kterému zvířeti patří. Na řadu přišlo i porovnávání lidské kostry s kostrami zvířat. Další aktivita se ubírala k vnitřním orgánům člověka. Děti si vybíraly laminované obrázky orgánů, měly je pojmenovat, popsat jejich funkci a dát je na správné místo postavy, nakreslené na balicím papíru. Následující kvíz o lidském těle zabral dětem asi patnáct minut. Zajímavé otázky navodily atmosféru pro tiché přemýšlení nad pracovními listy. Děti všechny otázky vypracovaly správně. O lidském těle toho děti věděly dost, ale kde a jak si mohou rozšířit své vědomosti? Přece v knihovně nad knihami a encyklopediemi. Děti dostaly několik knih a encyklopedií k nahlédnutí a také čas na samostudium, prohlížení obrázků a čtení. Lekce o lidském těle vyvrcholila skládáním puzzle postavy děvčete. Na první pohled lehký úkol dal dětem trochu zabrat, ale nakonec poslední úkol úspěšně dokončily. Druhou částí naší návštěvy byla mini exkurze po knihovně. Lektorka dětem vysvětlila chod dětského oddělení, postup při půjčování knížek a společenských her, kdy a jak si mohou knížky půjčovat. Každému zájemci bylo umožněno vyzkoušet si půjčení knížky v modelové situaci, což si téměř všichni vyzkoušeli. Společně s lektorkou jsme ještě navštívili oddělení beletrie v prvním patře a  multifukční sál, kde si děti vyzkoušely, jaké by to bylo vystupovat na pódiu, a zazpívaly si písničky a přednášely básničky. Děti odcházely z knihovny spokojené, informované pro individuální návštěvu a nadšené z programu!

 


Méně...
 
Kouzlo dobrého skutku a okamžiku

Kouzlo dobrého skutku a okamžiku

16.03.23

Začalo to před deseti lety. Zrodil se nápad vyhlásit výtvarnou soutěž. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov slavilo kulaté výročí, deset let od založení.


Více...
 
Kouzlo dobrého skutku a okamžiku

Výtvarná soutěž byla tenkrát vyhlášena na téma  "Ostrov v mých snech".  Za dobu deseti let se do dalších ročníků výtvarné soutěže zapojily děti z Písku, ale  i ze vzdálenějších míst České republiky, z mateřských škol, družin, základních škol, uměleckých škol, středních škol, ale také z neziskových organizací. Letos budeme slavit již dvacáté výročí otevření  NZDM Ostrov a téma jsme pro všechny zájemce připravili "Kouzlo dobrého skutku a okamžiku". Věříme, že se  opět můžeme těšit na Vaše práce.


Méně...
 
NADĚJE v roce 2022

NADĚJE v roce 2022

19.02.23

V Písku působí NADĚJE v oblasti sociální práce s jednotlivci i rodinami ocitajícími se v nepříznivé sociální situaci přes dvacet let se společným cílem pomáhat klientům, aby mohli rozvíjet své dovednosti a byli schopni vidět věci dlouhodobě v čase. Sociální pracovnice klientům pomáhají řešit příčiny a zvládat následky jejich nepříznivé situace. 


Více...
 
NADĚJE v roce 2022

Písecká NADĚJE v roce 2022 provozovala tři předškolní kluby (Chaloupka, Margaretka a Klíček) a čtyři kluby doučování pro děti ze základních škol. Cílem byla podpora předškolních dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Za rok 2022 prošlo předškolními kluby 48 dětí ve věku 3 – 6let. Provoz všech sedmi klubů byl do 30. 6. 2022 financován prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. podpořeného z EU, v rámci operačního programu OP VVV. Poté bylo NADĚJÍ realizováno doučování pod navazujícím projektem s názvem Kluby doučování NADĚJE – „DoUčko pro všechny“ a financováno Evropskou unií – Next Generation EU v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Cílem projektu byla podpora žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním formou individuálního nebo skupinového doučování a bylo zapojeno 44 dětí, které žijí v prostředí, kde nemají podmínky pro přípravu do školy. Každému zúčastněnému jedinci bylo umožněno dle jeho individuálních potřeb, pracovat na mimoškolní přípravě. Psát si v klidu domácí úkoly, připravovat se na písemné práce či zkoušení, během letních prázdnin se učit na reparáty. Zájem o doučování je velký, převážně však u dětí prvního stupně ZŠ, na druhém stupni již zájem klesá a je spíše nárazový – před testem, příprava referátu z přečtené knihy, před uzavíráním známek apod.

Kromě nabídky podmínek pro přiměřené vzdělávání služba NZDM Ostrov obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, klientům jsou zprostředkovány besedy na různá preventivní témata či volnočasové aktivity. Poradenství v NZDM je zaměřené na pomoc při řešení osobních životních situací, se kterými si naši klienti neví rady, při hledání odpovědí na otázky vzdělávání, pomáháme s upevňováním vztahů v rodině nebo mezi partnery, podporujeme aktivity pro sociální začleňování klientů aj. Také udržujeme mezigenerační vztahy dětí, žáků a seniorů. Předškoláci i klienti NZDM Ostrov předávají dárky pro potěšení přátelům v Diakonii Blanka a pacientům na sociálních lůžkách písecké nemocnice.  Dárkem byly např. obrázky či polštářky, přáníčka, které je možno využít na výzdobu pokojů a nástěnek.

 

V různých lokalitách města Písku je realizována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která působí v přirozeném prostředí klientů. Služba podporuje rodiny s dětmi, jež jsou v situaci, kterou nedokážou samy zvládnout a záměrem je zachovat nebo obnovit fungování rodiny. Sociální pracovnice působí přímo v rodinách a mohou navázat na doučování dětí v klubech a působit na rodiče a jejich participaci na vzdělávání dětí. Doprovázejí klienty na úřady, k lékaři či rodiče do škol, pomáhají řešit složitou ekonomickou situaci klientů, nalézat bydlení či pracovní uplatnění.  

 

Terénní program, sociální služba písecké pobočky, která pracuje s jednotlivci, nabízí dluhové poradenství, pomoc s řešením bydlení, zaměstnání, rodinných vztahů, aj. Pracovnice také pomáhají klientům v komunikaci s úřady, zaměstnavateli.

 

NADĚJE se v Písku věnuje také potravinové pomoci pro potřebné. Zajišťuje distribuci potravin a spolupracuje s Potravinovou bankou Jihočeského kraje. V současné chvíli je v Písku realizován nový evropský projekt v rámci OPZ + ve spolupráci s Městem Písek na podporu získání a udržení bydlení.

Veškeré výše jmenované služby jsou klientům poskytovány anonymně a bezplatně. Financovány jsou z různých zdrojů, od MPSV, MŠMT, Jihočeského kraje, Města Písku či dárců.

Sociální práce NADĚJE v Písku byla podpořena především dotačním programem Jihočeského kraje. Z celkových nákladů pobočky v Písku na sociální služby 6 759 728Kč byl Jihočeským krajem podpořen Terénní program částkou 1 684 818 Kč, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo dotováno 2 099 097Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 1 110 000 Kč. ProjektPodpory sociálních služeb spolufinancovaný Evropskou unií do 30. 6. 2022 v Jihočeském kraji V podpořil sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 1 186 789Kč.

Veliké díky za pomoc a spolupráci patří Úřadu práce v Písku, základním školám a dalším spolupracujícím organizacím a donátorům. Městu Písek upřímně děkujeme za důvěru a významnou nejen finanční podporu a pomoc. Poděkování patří také všem drobným dárcům. Zvláštní poděkování přísluší i všem zaměstnancům písecké NADĚJE za jejich obětavou a náročnou práci.

 Méně...
 
Adventní čas v NADĚJI

Adventní čas v NADĚJI

19.02.23

Předvánoční čas a náladu jsme vnášeli do kluboven pro děti a mládež NZDM Ostrov postupně už od listopadu a odstartovali ji společnou kreativní akcí pro klienty  předposlední listopadovou středu ve svíčkárně Rodas.


Více...
 
Adventní čas v NADĚJI

Klienti si mohli ozdobit vlastní předem vyrobenou svíčku  tečkováním speciálním perem a barvami a poté si ji odnést domů pro někoho blízkého. Všichni si tuto aktivitu náramně užívali a vznikaly fantastické výtvory. Ručně malovaná svíčka je hezkým dárkem pod stromeček a obdarovaní měli určitě velkou radost.

S klienty v NZDM Ostrov jsme se chystali na vánoční čas poctivě. Nejvíce jsme probírali dárky, které by klienti chtěli dostat. Mezi velká přání patřilo terénní auto, reproduktor a mobil. Společně jsme připravovali i vánoční výzdobu. Vytvářeli jsme papírové svítící městečko, vánoční ozdoby na stromek, vyráběli jsme vánoční přáníčka a jmenovky nebo mašle na ozdobu dárečků.

 

Mikuláš, čert a anděl navštívili děti v předškolním klubu. Mikuláš se postupně tázal dětí, jestli zlobily nebo byly hodné a chtěl slyšet nějakou básničku nebo písničku. Mezitím se ostatní děti bály čerta a anděl se je snažil uklidňovat. Když děti řekly básničku, dostaly od Mikuláše balíček, ve kterém měly nejen sladkosti, ale také ovoce, bramboru a omalovánky. Se školními dětmi jsme si povídali o významu anděla, čerta a Mikuláše. Přemýšleli jsme o tom, že každý se vyznačuje něčím jiným. Co vám připomínají andělská křídla, řetěz nebo zlatá berla Mikuláše? Víte, proč Mikuláše provází zlo v podobě čerta a dobro v podobě anděla?

Společně jsme si vyrobili adventní věnec, který se krásně třpytil. Jelikož v klubu v neděli nejsme, nezapalovali jsme svíčky, ale i tak podpořil hezkou předvánoční atmosféru stejně jako pečení a zdobení lineckého a perníčků v klubovnách.

Další akcí mimo klub byla návštěva Prácheňského muzea v Písku, kde měli klienti možnost si pomalovat skleněný hrnek speciálními barvami a ten si odnést a využít ho jako ručně vyrobený dárek. Následoval interaktivní program o Vánocích v Česku z dob minulých. Klienty zaujal výklad budoucnosti podle různých tradic jako je lití olova, házení pantofle nebo rozkrajování jablka. Někteří se divili, že v dnešní době někdo topí v kamnech a místo motorové pily používá ruční pilu a sekeru. V muzeu jsme navštívili ještě expozici sladkovodních ryb, kde jsme s klienty ryby poznávali a přiřazovali jim názvy a různé znaky.  Škoda jen, že někteří klienti i přes poučení, mají nenechavé ruce a dotýkají se vystavených exponátů.

Předškoláci třetí čtvrtek v prosinci navštívili dětské oddělení městské knihovny jako každý měsíc. Tentokrát se lekce týkala Mikuláše, Vánoc,  tradic s nimi spojených.  Nechybělo ani oblíbené tvoření – tentokrát se lepil a zdobil vánoční stromeček s dárky a probíranou pohádkou byla Perníková chaloupka. 

Vánoční besídky se konaly v klubovnách a klienti si připravili mini pizzy, ochutnávali upečené cukroví, poslouchali a zpívali koledy a vyprávěli si o zážitcích z předešlých Vánoc.  

Jedním z předvánočních dárků na klub byl šicí stroj. Je to velmi zajímavé umět šít na stroji a zjistit, jak funguje. Dvě nitě se musí spojit, aby vznikl jeden steh. Když už se člověk na stroji naučí, může si ušít vše, co potřebuje. Sociální pracovnice a klienti NZDM Ostrov spojili své síly a dovednosti a ušili, naplnili a pomalovali polštářky, kterými chtěli udělat radost druhým lidem. Všechny děti se snažily, aby polštářky byly hezké a bavilo je polštářky šít a malovat na ně vánoční motivy barvami na textil.

Prosinec je měsícem radostného očekávání. Někteří však tyto momenty neprožívají ve svém domácím prostředí. To je případ i pacientů sociálních lůžek v písecké nemocnici, pro které byly tvořeny zmiňované polštářky. Do tvorby se zapojily i děti předškolních klubů NADĚJE, připravily přání a obrázky s vánoční tématikou. Nechybělo ani vánoční cukroví, které bylo darováno nemocničnímu personálu. Předávání proběhlo osobně s několika klienty 20. prosince. Příjemnou vánoční atmosféru podpořily zdravotní sestřičky spolu se sociální pracovnicí nemocnice Písek. Klienti NZDM zprvu pociťovali ostych, ale ten po předání prvních dárků opadl. Polštářky a vánoční koledy vykouzlily úsměvy na tvářích pacientů. Zdravotní sestřičky připravily pro klienty sladkou odměnu. Tento počin zpříjemnil den nejen klientům sociálních lůžek, ale i nemocničnímu personálu. Přání a obrázky s vánoční tematikou od předškoláků z NADĚJE byly předány o den později  i klientům Diakonie ČCE – středisko Blanka, se kterými předškoláci dlouhodobě spolupracují. Přiblížily se vánoční prázdniny a děti mohly odcházet z kluboven s dobrým pocitem a potěšením v srdci, že potěšily klienty obou zařízení. 


Méně...
 
Prázdninový guláš aktivit

Prázdninový guláš aktivit

15.12.22

Na jarní prázdniny píseckých škol připravily sociální pracovnice dětských klubů NADĚJE pestrý program. Malou ochutnávku aktivit prázdninového guláše.


Více...
 
Prázdninový guláš aktivit

Na jarní prázdniny píseckých škol připravily sociální pracovnice dětských klubů NADĚJE pestrý program. Malou ochutnávku aktivit prázdninového guláše. Na pondělí byla na 13h. naplánována párty ve školním klubu Klíček v Roháčově ulici. Sešla se všechna střediska a dohromady přišlo šestnáct dětí. Každé středisko připravilo v rámci dopoledního programu pomazánky a jednohubky. Na výběr bylo z vajíčkové, rybí a sýrové pomazánky. Při vstupu do Klíčku byly děti trochu překvapené, protože prostory viděly téměř všechny poprvé, ale rychle se adaptovaly, a zábava mohla začít. Vzhledem k velkému počtu dětí nebylo možné uspořádat plánovaný turnaj v deskových hrách v plném rozsahu. Klienti dětských klubů se bavili a společně se věnovali různým stolním, nejen deskovým hrám), kreslili nebo vybarvovali obrázky. Děti také dostaly za úkol sestavit puzzle mapy světa, jiné hrály fotbálek nebo si házely s míči. Velkou zábavou byla hra v dřevěném domečku. Během aktivit měly děti možnost ochutnávat a hodnotit pomazánky. Všechny byly výborné, a u dětí uspěla asi nejvíce vajíčková pomazánka. Před odchodem na střediska všichni využili možnosti kreslení křídami na chodník. Děvčata též skákala panáka. Myslíme, že párty v Klíčku měla u dětí úspěch.

 

O úterní akci v Laser aréně byl velký zájem. Chování klientů i přístup personálu byl neskutečný, personál arény byl milý a nápomocný. Vše se skvěle dařilo. Děti byly rozděleny do čtyř týmů dle věku, aby nestřílely starší děti proti mladším. Pokaždé když děti vyšly z arény, byly nadšené a hned vyprávěly, jak se schovávaly, koho střelily a kdo pro změnu střelil je, mezi sebou i pracovnicemi probíraly průběh hry a jak se jim líbilo. Při čekání na laser hru se děti zabavily při ostatních hrách v zařízení, hraním kulečníku, stolního tenisu, fotbalového kulečníku, air hokejem a automobilovým simulátorem. Čas si také zkrátily trénováním nákupu drobného občerstvení – koupením limonády, sušenky, sladkého rohlíku nebo nanuku. Sešlo se třicet osm dětí, což byl opravdu velký počet, a děti si díky svému chování a vstřícnému personálu arény, mohly užít druhý prázdninový den při vydařené akci. Po poslední hře se děti společně vyfotily a akci jsme ukončili. Někteří šli domů sami nebo s naším doprovodem, na jiné čekali před budovou rodiče a mohli si hned vyslechnout nadšení z absolvovaných aktivit.

 

Středeční dopoledne jsme strávili kreativně. Děti zaujala koláž na téma slavné romské osobnosti. Také jsme obtiskovali dlaně na velkou čtvrtku a kreslili obrázky temperami. Mladší chlapci si půjčovali puzzle a celkem složili pět různých obrázků.  Ve 13 hodin se klienti ze všech středisek setkali pro změnu na Nábřeží v NZDM Ostrov. Nejprve probíhala volná zábava – fotbálek, omalovánky, skládání puzzle, air hokej, stolní hry, házení šipek na terč. Původně byl na programu film V síti. Jelikož se ale v klubu sešly děti nižšího věku, shodly se, že chtějí nějaký dětský film. Odhlasovaly promítání posledního dílu filmu Harryho Pottera. Některé děti film znaly, odpovídaly správně na kontrolní otázky, co které kouzlo znamená. Po skončení promítání byl všem před odchodem připomenut tajný výlet.

Ve čtvrtek proběhl tajný výlet do přírody. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme do poslední chvíle nevěděli, jak bude výlet probíhat a museli jsme trochu improvizovat.

V klubu jsme asi hodinu strávili volnou zábavou a po umoudření počasí jsme vyrazili podél řeky směrem k Sulanovi. Po cestě jsme si povídali, někdo soutěžil v běhu a ostatní vyzvídali, kam vlastně jdeme. Na hřišti u Sulana bylo první kolo připraveného vzdělávacího kvízu s otázkami zejména z přírodovědné oblasti. I když některé dotazy byly těžší, klienti překvapili a znali odpověď na spoustu z nich. Za správné odpovědi dostali odměnu. Jelikož opravdu hodně foukalo a pak začalo i pršet, museli jsme trochu zkrátit trasu. Pokračovali jsme přírodou a okruhem došli k proutěnému a parkourovému hřišti na Jiráskově nábřeží. Zde měly děti volnou zábavu, využily houpačky, skluzavku, různé překážky, běhaly na čas. Před odchodem z hřiště proběhlo další kolo otázek z kvízu. Po návratu z výletu jsme strávili ještě nějaký čas v klubu na Nábřeží, děti se pustily do svých svačin a občerstvily se. U toho si vykládaly, jak se jim výlet líbil a jak těžké byly otázky. Další zábavou byly omalovánky a menší turnaj v air hokeji. I přes proměnlivé počasí byl výlet vydařený a děti i  pracovnice si ho společně užily. Po další deštivé přeháňce jsme akci ukončili a tím byl i dovařen guláš prázdninových aktivit pro klienty z klubů NADĚJE.

 

 

 

 

Za NADĚJI připravily sociální pracovnice


Méně...
 
Podzim ve znamení pohybu

Podzim ve znamení pohybu

15.12.22

Podzimní prázdniny byly ve znamení zdravého pohybu a mapování břehů řeky Otavy. Sociální pracovnice z NZDM Ostrov spolku NADĚJE pro své klienty připravily na prázdniny balíček místních informací a sportovních aktivit. Oba dny byly zakončeny Halloween party.


Více...
 
Podzim ve znamení pohybu

Podzimní prázdniny byly ve znamení zdravého pohybu a mapování břehů řeky Otavy. Sociální pracovnice z NZDM Ostrov spolku NADĚJE pro své klienty připravily na prázdniny balíček místních informací a sportovních aktivit. Oba dny byly zakončeny Halloween party.

Středeční program zahrnoval návštěvu lezeckého centra LEZETOP.  Cestou po pravém břehu řeky Otavy se klienti dozvěděli několik místopisných informací např. o Jitexu, významném textilním podniku v Písku, který byl založen v roce 1949 a jeho produkci,  o rodině Dagmar Šimkové, o lávce přes řeku,  o vile Martě vedle lyžařského svahu. Klienti si prohlédli z blízka i lyžařský areál, proběhl výklad o možnostech lyžování v Písku a zasněžování svahu, poznávali stromy podle spadaného listí apod. Pak jsme se vydali přímo do prostor LEZETOPu. Převlékli a přezuli jsme se, půjčili jsme si sedáky a další vybavení a hurá po schodech do hloubky lezecké haly. Po seznámení s bezpečností, kterou vysvětlil dobrovolník Jirka, se začalo lézt. Zájemci se rozdělili na půl a polovina lezla na stěnách s jištěním a polovina trénovala v bouldrovce. Nevěděli jsme co to bouldrovací stěna je a co nás čeká, ale všem se tam líbilo.  Je to místnost s úchyty, kde se leze bez lana maximálně do výšky třech metrů a když spadnete, tak se nic nestane.  Prostě dopadnete do duchen. Všichni si obě aktivity několikrát vyzkoušeli. A i ti, kteří se bojí výšek, se překonali a zvládli cvičnou stěnu zdolat.  Bylo zcela jasné, že začátek podzimního prázdninového programu byl úspěšný. Po skončení akce následovala svačina a zpáteční cesta domů.  Poděkování za vydařený sportovní zážitek patří především dobrovolníkovi Jirkovi, který se věnoval klientům nízkoprahu na lezecké stěně.

 

Druhý den se vyšlo do přírody po levém břehu řeky Otavy. Cílem byl výšlap Na Hřebíček. Během cesty kladly sociální pracovnice klientům připravené kvízové otázky týkající se přírody a okolí a klienti se snažili uhádnout správnou odpověď. Cesta uběhla celkem rychle, i když různě obtížným terénem. Plni zážitků z lesa a díky slunnému počasí se výšlap vydařil.

Po příchodu se klienti nejdříve občerstvili a mohl začít odpolední program Halloween party v klubu na Nábřeží, který byl již výborně vyzdoben. Nechyběli pavouci, netopýři, dýně, ale i kostra a lebka. Strašidelnosti přidalo osvětlení hřbitovními svíčkami. První aktivitou bylo dotvoření kostýmu a make-up.  Dalším úkolem bylo sehrát krátkou scénku, což se velmi podařilo a všichni se skvěle bavili. Na akci nechyběly halloweenské omalovánky, hudba či stolní fotbal. Ke konci party byla klientům předána sladká odměna.

Za tým sociálních pracovnic Veronika Káplová


Méně...