Písek

 
 
Ostrov již oslavil svých 20 let činnosti

Ostrov již oslavil svých 20 let činnosti

14.11.23

Začalo to na pravém břehu řeky Otavy v říjnu 2003. Ptáte se co? Otevření střediska Nábřeží.  A proto jsme ve středu 1. 11. 2023 oslavili dvacáté narozeniny klubu Ostrov. V konferenčním sálu písecké knihovny se malovalo na obličej, vyrábělo se v podzimní dílničce.  Pro zájemce byly připravené vědomostní kvízy, hádanky a křížovky. Odevzdáním vyplněného krátkého dotazníku o našem nízkoprahu se děti mohly zařadit do losování o krásné odměny, jako byly knížky, školní pomůcky, společenské hry nebo puzzle.


Více...
 
Ostrov již oslavil svých 20 let činnosti

Na úvod představila moderátorka Jana Jiříková činnost písecké NADĚJE, připomněla datum založení NZDM Ostrov a předeslala pár historických faktů. Přivítala představitele Města Písku a společně s nimi popřála NZDM Ostrov další léta činnosti. Na správné narozeninové oslavě nechyběl ani dort s hořící fontánkou a dvacítkou. Stoly se prohýbaly pod připraveným bohatým rautem.

Krátce po poledni vystoupili Leon a Glórie s tanečním vystoupením a básničkou za velké podpory svých spolužáků z druhé třídy, paní učitelky Jitky Popelkové a paní asistentky Sovie Hladké.

Svým komponovaným představením nás překvapily děti z první třídy spolu se svými školními anděly z deváté třídy ZŠ J. Husa.  Ve 14 a v 15h. vystoupil pěvecký sbor Šobrováček pod taktovkou Kláry Kempferové a Veroniky Kozlíkové. Od 15 – 16h. se představili klienti NZDM Ostrov. Vystoupení byla různorodá. Tanečním se představily Paty, Laura a Linda. Svými jazykohrátkami v němčině, romštině, japonštině, angličtině a samozřejmě v češtině nás provedl Sebík. Parkurové vystoupení s krásnými skoky a triky si připravil Jára. Scénku z pořadu Prostřeno secvičili Naty, Eliška, Paty a Sebík. Na klávesy nám přišel několik skladeb zahrát Tonda a společně zpíval se Selinkou a Eliškou.    

I přes všemožné komplikace na trase Olomouc – Praha - Písek se k nám s téměř dvouhodinovým zpožděním přidal i náš bývalý klient Michal.  Program odpoledne uváděla moderátorka Jana Jiříková, která na konci naší oslavy odmoderovala i velmi zajímavý rozhovor s Bc. Michalem Mižigárem na téma „Z Písku do Prahy, za svým snem a jak dál?“ V průběhu celého programu probíhala projekce fotografií z činnosti NZDM Ostrov za uplynulých dvacet let. Oslavu navštívily i děti z novinářského kroužku se svou vedoucí a připravily si na nás záludné otázky při několika svých rozhovorech.

Doufáme, že se oslava všem líbila, děkujeme za podporu přítomným zástupcům města Písku, řediteli plzeňské oblasti NADĚJE, za návštěvu bývalých kolegyň NZDM Ostrov, za pomoc dobrovolníkům u malování na obličej, v podzimní dílničce, u občerstvení, kvízů a letáčků. Velké díky patří i dvěma fotografům, kteří nám oslavu uchovali na krásných momentkách, a také Městské knihovně.  Děkujeme všem vystupujícím za účast na programu a těšíme se na další spolupráci! I ostatní příchozí nám vyjádřili svoji podporu, které si velmi vážíme. Jestli se bude slavit za pět nebo deset let, to se uvidí. Necháme se organizátory povedené akce překvapit.

Veškeré služby písecké pobočky NADĚJE můžeme poskytovat našim klientům díky podpoře MŠMT, Jihočeského kraje, Města Písku a OPZ+, čehož si velmi vážíme.

 


Méně...
 
 
 
Nový projekt: Podpora Housing led přístupů v Písku.

Nový projekt: Podpora Housing led přístupů v Písku.

CZ.03.02.01/00/22_007/0000253 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

06.04.23

NADĚJE realizuje ve spolupráci s městem Písek nový projekt s názvem Podpora Housing led přístupů v Písku. V rámci této spolupráce vznikly nové aktivity: podpora zabydlování a podpora v bydlení, kontaktní místo pro bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití.


Více...
 
Nový projekt: Podpora Housing led přístupů v Písku.

Cílovou skupinou projektu jsou dle typologie ETHOS osoby bez bytu, osoby v nejistém a v nevyhovujícím bydlení a osoby, jejichž znevýhodnění vede k jejich ohrožení bytovou nouzí. Projekt se specificky zaměřuje na dva okruhy domácností v bytové nouzi, které jsou na území obce identifikovány jako skupiny, pro které je hrdlo v přístupu ke standardnímu bydlení obzvláště úzké: a) rodiny s dětmi; b) a zvláště zranitelní jednotlivci či dvojice ohrožení věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem. U první cílové skupiny se jedná především o rodiny s dětmi žijícími na ubytovnách, v azylových domech, rodiny pobývající u příbuzných nebo známých a nemající jinou možnost bydlení. Tyto rodiny jsou častými žadateli o obecní byty, ale počty žadatelů pravidelně významně převyšují možnosti bytového fondu města nebo žadatelé nesplňují některou z podmínek přidělení obecního bytu (např. zadlužené rodiny s exekucemi, neschopnost uhradit jistotu).

Druhou cílovou skupinou projektu jsou jednotlivci či dvojice (druh, družka, manželé, rodič se zletilým dítětem, prarodič s vnoučetem v péči), kteří mají větší potřebnost podpory a vyšší míru zranitelnosti a ohrožení z důvodu věku, zdravotního stavu, snížených příjmů. Pro tuto cílovou skupinu budou v projektu vyčleněny byty zvláštního určení s výrazně sníženým nájemným a s možností prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. U ostatních obecních bytů dochází k prodloužení nájemní smlouvy vždy pouze o jeden rok.

Cílové skupiny byly určeny na základě znalostí terénu sociálních pracovníků, vyhodnocení neúspěšných žádostí o obecní byty a analýz Plánu sociálního začleňování 2022-2027. Dle této analýzy jsou nejpotřebnějšími skupinami v Písku dle kategorizace ETHOS osoby bez bytu v počtu 400 osob a osoby v nejistém bydlení v počtu 75 osob. Osoby v kategorii „bez bytu“ jsou v Písku zejména lidé žijící na ubytovnách, dlouhodobě pobývající ve zdravotním zařízení a občané města pobývajících v azylových domech a věznicích mimo území Písku (PSZ Písek 2022-2027). Město Písek má z demografického hlediska velký a stále narůstající podíl seniorů (zdroj Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území Města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030). V této věkové skupině jsou ve stále narůstající míře zastoupeny osoby sociálně vyloučené, ohrožené ztrátou bydlení nebo žijící již na ubytovnách. 

Výběr účastníků projektu bude probíhat na základě znalosti terénu sociálními pracovníky hlavního realizátora projektu NADĚJE Písek a partnerů projektu (město Písek a DBS) a dále spolupracujících organizací Charita Písek, Nemocnice Písek, a.s., Romodrom Písek.

Realizátor projektu provozuje dlouhodobě sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (dále také jen SAS) a službu Terénní programy (dále jen TP). Díky těmto službám má velmi dobrou znalost sociálně vyloučené komunity. Vzhledem k intenzivní a pravidelné spolupráci s rodinami má okamžité informace o tom, která rodina je ohrožená ztrátou bydlení či bydlení již ztratila. Stejně tak spolupracuje i s jednotlivci a bezdětnými páry v rámci TP. Intenzivní pomoc a podporu poskytuje rodinám i jednotlivcům bydlícím na ubytovně Svatoplukova a také v dalších (problematických) lokalitách ve městě Písek.

Na začátku realizace projektu žadatel osloví všechny relevantní aktéry k jednání a vytipování vhodných klientů v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožených. Těm bude posléze nabídnuta možnost účasti v projektu. Pracovní skupina spolupracujících organizací se pak bude scházet dle zadání žadatele a potřebnosti projektu. Se zájemci o účast v projektu bude sepsána žádost o účast v projektu, jejíž součástí bude i popis životní situace, bytové nouze, zranitelnosti a potřebnosti podpory v bydlení.  Před samotným párováním dojde k obodování žádostí dle stanovených kritérií v pracovní skupině složené z pracovníků projektu, zastoupen bude jak realizátor, tak oba partneři.  Kritéria bodování byla při přípravě projektu zpracována v pracovní návrhové verzi. Budou dopracována v rámci přípravné fáze projektu. Kritéria nejsou stanovena na principu zásluhovosti, ale tak, aby odrážela bytovou nouzi a životní situaci uchazečů. Samotné párování pak proběhne ve spolupráci NADĚJE, města Písku a DBS. Dále se bude postupovat formou případové konference za účasti klienta a klíčového pracovníka Naděje, kdy bude výstupem společně sestavený individuální plán podpory klienta. Podpora bude poskytována dle aktuálních potřeb jednotlivých účastníků projektu. Rozsah a způsob poskytování podpory bude definován v individuálním plánu podpory klienta. S individuálním plánem podpory klienta bude nadále pracovat po celou dobu spolupráce klíčový pracovník Naděje. Projekt plánuje podpořit cílovou skupinu s intenzivní podporou. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.


Méně...