Brno - Denní stacionář Vinohrady

 
 

Poskytujeme

Pomoc a podpora, která je v denním stacionáři klientům poskytována, je individuální, pro každého klienta se míra potřebné pomoci a podpory domlouvá již při jednání sociální pracovnice se žadatelem.

 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zahrnuje poskytovaná sociální služba následující činnosti:

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
Pečující personál zajišťuje pomoc při oblékání a svlékání klientů včetně asistence při aplikaci speciálních pomůcek.

U hůře pohyblivých klientů zajišťují pracovníci pomoc a podporu při samostatném pohybu klienta (zejména pomoc při vstávání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při manipulaci s předměty denní potřeby, při pohybu v prostorách stacionáře i mimo něj - v zahradě, na procházce).

Sociální pracovník poskytuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách či postupech, které samostatný pohyb usnadňují, a pomáhá při zajištění výpůjčky potřebných pomůcek.

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
Ošetřující personál pomáhá v případě potřeby klientům ve všech úkonech denní hygieny – při mytí rukou, při péči o ústní dutinu, při péči o vlasy a nehty, při použití toalety včetně výměny pomůcek pro inkontinenci i při hygieně kompenzačních pomůcek (např. čištění brýlí a naslouchadel, výměna baterií v naslouchadle atd.). Klientům, kteří se nemohou ve svém domácím prostředí osprchovat, nabízíme možnost osprchování v denním stacionáři, a to včetně zajištění pomoci či podpory pečujícího personálu.


POSKYTNUTÍ STRAVY
V denním stacionáři zajišťujeme pro klienty stravování v rozsahu dle přání klienta (nabízíme snídani, oběd, svačinu). Strava je připravována ve stravovacím zařízení NADĚJE v Brně - Bohunicích a do denního stacionáře přivážena. Stravování odpovídá zásadám racionální výživy, nápoje jsou k dispozici po celou dobu poskytování služby. Pečující personál pomůže klientovi v případě potřeby s výběrem stravy z jídelního lístku, s přípravou stravy tak, aby byla pro klienta vhodná ke konzumaci (nakrájení, oloupání, pomletí,...).

Ve stacionáři je také vytvořen prostor pro konzumaci vlastního doneseného jídla (možnost uložení jídla v lednici, využití nádobí, ohřátí v mikrovlnné troubě).

Sociální pracovník poskytuje informace o tom, jaké pomůcky mohou klientovi usnadnit konzumaci jídla a pití a pomáhá při pořízení vhodných pomůcek.

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI, VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
Klienty podporujeme v oblasti jejich seberealizace, nabízíme bohatý aktivizační program (např. cvičení pro udržení pohybových schopností, trénování paměti, poslech hudby, zpěv, reminiscenční terapii, arteterapii, pracovní terapii, procházky, výlety, společné oslavy, duchovní program). Klienti mají možnost realizovat své zájmy individuálně, nebo ve skupině. Veškerá činnost probíhá za přítomnosti pečujícího personálu, který dbá na bezpečnost a spokojenost klientů, v případě potřeby dohlíží na užívání léků či zajistí přivolání lékařské pomoci. Poskytuje klientům informace týkající se péče o zdraví a bezpečí (např. prevence pádů i jiných zranění, informace o nabídce pomůcek pro přivolání pomoci, informace o zásadaách zdravého stravování atd.).

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Prostřednictvím aktivizačních činností je zajišťována podpora v komunikaci (aktivity zaměřené na udržování dostatečné slovní zásoby, podpora motorických dovedností potřebných k udržení schopnosti psaní,...). Naše klienty podporujeme v navazování a udržování společenských kontaktů, pomáháme s orientací v čase, místě i osobách. Klientům můžeme poskytnout pomoc a podporu v rámci využívání běžných veřejných služeb (zajistíme např. doprovod do obchodu, na poštu, do banky apod.).

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
V případě potřeby zajistí sociální pracovník denního stacionáře poradenství související s finanční a majetkovou oblastí - vyhledá a poskytne informace nebo kontakty na odborníky pro danou oblast (např. řešení dluhů či exekucí, právní rady týkající se uzavírání smluv či nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod). Pomůže i v případě ztráty či skončení platnosti osobních dokladů. Potřebné informace sociální pracovník poskytne také v případě, že má klient zájem účastnit se voleb nebo pokud potřebuje chránit svá práva (např. v oblasti občanských sporů, odvolání se proti rozhodnutí veřejných orgánů, pomoc v případě domácího násilí atd.).

 


DOVOZ Z DOMOVA DO DENNÍHO STACIONÁŘE A ZPĚT VOZEM NADĚJE
Jedná se o fakultativní službu, která je dle provozních a kapacitních možností NADĚJE zajišťována pro klienty z těchto městských částí a obcí:

  • městské části: Vinohrady, Líšeň, Židenice, Slatina, Černovice, Obřany a Maloměřice;
  • obce: Šlapanice, Podolí (okr. Brno-venkov).

Ostatním klientům, kterým to jejich zdravotní stav dovolí a kteří se nemohou do denního stacionáře dopravit sami či s pomocí rodiny, nabízíme možnost využít tzv. svozové místo, které je na zastávce MHD Novolíšeňská. Klienta, který přicestuje ze svého domova prostřednictvím MHD na tuto zastávku, v dohodnutý čas vyzvedne řidič se služebním vozidlem a do denního stacionáře jej dopraví. Obdobně je postupováno při cestě zpět - řidič klienta na uvedeném místě vysadí a klient do svého domova pokračuje pomocí MHD.